ἀναλογία, -ας, ἡ
• Grafía: graf. ἀνηλογία PLond.1708.238, 241 (VI a.C.)


I como relación de cantidades

1 cien. proporción matemática δεσμῶν δὲ κάλλιστος ὃς ἂν αὑτὸν καὶ τὰ συνδούμενα ὅτι μάλιστα ἐν ποιῇ, τοῦτο δὲ πέφυπεν ἀναλογία κάλλιστα ἀποτελεῖν Pl.Ti.31c, cf. 32c, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τὴν τῆς ὑμετέρας τέχνης en la proporción de vuestra ciencia (matemática), Pl.Plt.257b, ἡ γὰρ ἀναλογία ἰσότης ἐστὶ λόγων la proporción es la igualdad de razones Arist.EN 1131a31, cf. Ph.215b29, ἀναλογία δὲ ἐν τρισὶν ὅροις ἐλαχίστη ἐστίν la proporción mínima es entre tres términos Euc.5Def.8, cf. Archim.Aequil.2.9, Aren.3 (p.148), Papp.100.6, ἀναλογίας ἔννοιαν ἔχειν tener una idea de la proporción matemática Plb.9.20.1
de la proporción aritmética τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶν κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν y esto es el punto medio según la proporción aritmética Arist.EN 1106a36
de la proporción geométrica καλοῦσι δὲ τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν γεωμετρικὴν οἱ μαθηματικοί Arist.EN 1131b13, cf. Plu.2.1139a
de la proporción armónica ἀρμονικὴν δὲ ἐκ τριῶν, τοῦ ἓξ καὶ ὀκτὼ καὶ δώδεκα la (proporción) armónica consta de tres miembros, del 6, el 8 y el 12 Ph.1.27
sin adj. se trata normalmente de la proporción geométrica ὅταν ὦσιν ἐν τέτταρσι μεγέθεσιν ἀναλογίαι, τὸ ὑπὸ πρώτου καὶ τετάρτου ἶσον γινόμενον τῷ ὑπὸ δευτέρου καὶ τρίτου cuando hay proporciones entre 4 cantidades, el producto de la primera y la cuarta es igual al producto de la segunda y la tercera Ael.Tact.10.3.

2 mat. progresión e.d., serie de razones iguales cuando cada dos razones consecutivas forman proporción continua ἀναλογίας δὲ ὁ μὲν Θράσυλλός φησιν εἶναι ... τρεῖς, ἀριθμητικὴν γεωμετρικὴν ἁρμονικήν· ἀριθμητικὴν μὲν τὴν ταὐτῷ ἀριθμῷ ὑπερέχουσαν καὶ ὑπερεχομένην ...· γεωμετρικὴν δὲ τὴν ταὐτῷ λόγῳ ὑπερέχουσαν καὶ ὑπερεχομένην ...· ἁρμονικὴν δὲ τὴν ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων ὑπερέχουσαν καὶ ὑπερεχομένην las progresiones Trasilo dice que son ... tres, la aritmética, la geométrica, la armónica: la aritmética es la que aumenta y es aumentada por el mismo sumando la geométrica es la que aumenta y es aumentada por el mismo producto ...; la armónica es la que aumenta y es aumentada por la misma fracción de los extremos Thrasyll. en Theo Sm.p.85, cf. Nicom.Ar.2.22
sin adj. se trata normalmente de la progresión geométrica ἐν δέκα ἀναλογίαις τέτταρες κυβικοὶ ἀριθμοὶ ἀποτελοῦνται en diez miembros de una progresión geométrica se alcanzan cuatro números cúbicos (1, 8, 64, 512), Pythag.B 16.

3 gener. proporción, relación de cantidad ὑπερέχει τὸ τῶν ἀπόρων πλῆθος τὴν εἰρημένην ἀναλογίαν Arist.Pol.1296b25, cf. Epicur.Fr.[26] 42.16, (ἀήρ) ἂν ὑπερβάλλοι τὴν ἰσότητα τῆς κοινῆς ἀναλογίας πρὸς τὰ σύστοιχα σώματα Arist.Mete.340a4, ὑγρότης καὶ ὑπὲρ τὴν ἀ. τῆς θερμασίας Olymp.in Mete.89.22, ἅπαντα πρὸς τὴν ἀναλογίαν ἐπιτηδεύων I.AI 15.396, cf. PLond.ll.cc.
κατὰ τὴν ἀναλογίαν en proporción, proporcionalmente Arist.Pol.1282b40, cf. 1301a27, PFlor.50.15, 91 (III a.C.), 282.31 (VI d.C.)
del carisma de la profecía κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως Ep.Rom.12.6.

II c. idea de paralelismo

1 analogía, correspondencia de cosas diferentes que desempeñan una misma función, p. ej., entre la uña y la pezuña, Arist.HA 486b19, cf. Epicur.Fr.[26] 39.5, [137] 10
semejanza ὅ[ταν ὁ]μοιότης ἢ ἀναλο[γ]ία[ι] τ[ις το]ῖς ὁμοίοι[ς] ἀναλόγοις τ' [ᾖ Phld.Sign.37.14, cf. Sign.fr.3, Ptol.Iudic.18.7, op. διαφορά Phld.D.1.22
ἀναλογίαν ἔχειν πρός estar relacionado con πρὸς καθ[ηγη]τὰς ἀναλογίαν ἔχον[τας Phld.Lib.p.38, cf. 51.

2 gram. analogía, regularidad en los paradigmas, A.D.Synt.146.17, Adu.176.24, Gell.2.25.11, S.E.M.1.167, 189
como parte de la gram. D.T.629.9, Sch.D.T.15.11
concordancia Donatianus 6.275.16, 19K.
como tít. de obras de Ar.Byz., cf. p.264.