ἀναθλίβω


1 hacer salir hacia arriba por compresión, expulsar ἐκ τῶν φαρύγγων ... τὰς ἀκόλους I.BI 5.432, μαστὸς ἀναθλίβει χεύματα Ναϊάδος AP 9.668 (Marian.), (ὕδατα) ... κατὰ τὸ ἀρχαῖον ῥεῖθρον εἰς τὴν κρήνην Str.3.5.7, cf. en v. pas. AP 7.23 (Antip.Sid.), τὸ ἀερῶδες διὰ τῶν ῥινῶν Placit.4.22.1, cf. Plu.2.688d.

2 comprimir, oprimir βιβλίδιον ... ἀναγνοὺς παῖς τις ἀναθλίβει πρὸς τὰ γένεια τιθείς AP 12.208 (Strat.)
medic. reducir una hernia, Archig. en Aët.9.28 (p.337)
en v. pas. ser oprimido del corazón, Hp.Mul.2.201.