ἀναδύομαι
• Alolema(s): ép. ἀνδ- Il.13.225
• Morfología: [pres. solo v. med.; fut. ἀναδύσομαι (-ῡ-) Ar.Ra.1460; aor. ind. ἀνέδυν, Il.1.359, ép. ἀνεδύσετο (-ῡ-) Od.5.337, tb. -σατο Nonn.D.9.158, opt. ἀναδύη Od.9.377, imper. ἀνάδυ (ῠ) Archil.211.2, part. sg. gen. ἀναδύντος Iust.Phil.Dial.88.3, inf. ἀναδῦσαι Ath.Al.M.28.753C]


A intr. en v. med. y aor. rad.

I 1emerger, surgir del agua, c. gen. ἀνέδυ πολιῆς ἁλός emergió del blanquecino mar, Il.1.359, ἀνεδύσετο λίμνης Od.5.337
c. ἐκ o ἀπό y gen. ἐκ βυθοῦ νῆσον ἀναδῦναι Plu.2.399d, ἀναδύντος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατος ref. al bautismo de Jesús, Iust.Phil.Dial.88.3
c. ac. ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης surgió de la ola del mar, Il.1.496
abs. ἡ ἀναδυομένη Ἀφροδίτη Afrodita Anadiomene e.d. surgiendo de las aguas pintura de Apeles, Str.14.2.19, cf. AP 12.207 (Strat.), Plin.HN 35.91, ὥσπερ ἑρπετὰ πρὸς ἥλιον σαλευόμενα ... καὶ ἀναδυόμενα Plu.2.714e
subir, surgir de la tierra, c. gen. αὐχμηρῶν πεδίον ἀναδύντα (Iarbas) Lyr.Adesp.67(b).15
c. ἀπό y gen. τοὺς ... ἀποθανόντας ... ἀπὸ τῆς γῆς ἀναδύντας ref. a la resurrección, Cels. en Origenes Cels.5.14
abs. εἴπερ ἀναδύσει πάλιν si quieres volver a la vida (subir desde el Hades a la tierra), Ar.Ra.1460
fig. recobrarse de una enfermedad, ref. al estado de pecado, Ath.Al.M.26.465C.

2 fig. cobrar valor Archil.l.c.

II 1retroceder, retirarse ἀναδῦναι ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον Il.7.217, μή τίς μοι ὑποδείσας ἀναδύη Od.9.377
ref. a ríos desecarse ἀνέδυσαν οἱ ποταμοί Plu.Thes.15
ref. a enfermedades recaer Origenes Princ.3.1.13 (p.218.2).

2 vacilar, echarse para atrás ἐὰν δὲ δέῃ τι ποιεῖν ἀναδυόμενοι D.8.77, ἕτοιμός εἰμ' ἔγωγε, κοὐκ ἀναδύομαι Ar.Ra.860, cf. Lys.16.15, D.8.50, 19.210, X.Smp.5.2, Men.Epit.422, Chrys.M.60.540.

B tr.

I en las mismas formas verbales

1 rehuir, eludir οὔτε τις ... ἀνδύεται πόλεμον κακόν Il.13.225, cf. D.H.5.52, μὴ ἀναδύου τὰ ὡμολογημένα no te retractes de lo previamente acordado Pl.Tht.145c, cf. Origenes Io.28.23, τὴν ἔξοδον Plb.4.7.6, τὴν πρᾶξιν Procop.Pers.2.5.30, δουλείαν Procop.Goth.1.8.14, σωματικὰς χρείας PLeit.5.47 (II a.C.).

2 fig. vestirse Mac.Magn.Apocr.2.7 (p.6).

II en aor. sigmático

1 alzar, sacar hacia arriba en el bautismo τὸ παιδίον ... ἀναδῦσαι Ath.Al.M.28.753C.

2 fig. recuperar, recobrar ἀρχαίην παλίνορσος ἑὴν ἀνεδύσατο μορφήν Nonn.D.9.158.