ἀναγνώστης, -ου, ὁ


1 lector profesional, gener. esclavo Phld.Rh.1.199, Cic.Att.12.4, Plu.Crass.2, Stud.Pal.3.397 (II/III a.C.), MAMA 1.194 (Laodicea Combusta), SB 7338.15 (IV a.C.), Phot.Bibl.171a9
lector o comentador de la ley mosaica Ἔσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἀ. τοῦ νόμου LXX 1Es.9.42, cf. 49
tard. lector como orden menor de la Iglesia POxy.2673.8 (IV a.C.), PMasp.94.11 (VI a.C.), PMerton.3.124.4 (VI a.C.), Const.App.3.11.3, CLaod.can.24, MAMA 3.16 (Seleucia), 7.240 (Frigia Oriental), Fun.Mon.1061.3 (Atenas), Inscr.Phryg.3.50.

2 secretario τὸν ἀ. καὶ τὸν κήρυκα τῆς πόλεως IPr.111.194 (I a.C.), cf. IG 12(1).674, γερουσίας IC 238, PGron.9.25 (IV a.C.).