ἀναγκάζω
• Alolema(s): locr. ἀνακκάζω IG 92.706 A.16 (Eantea III a.C.)
• Morfología: [aor. ind. ἀνήγκασεν PBremen 38.11 (II a.C.), graf. ἀνήγκασαι por ἠνάγκασε como si ἀν- fuera prep. PMich.581.11, cf. POxy.2783.29 (III a.C.), imperat. ἀνανκασέτω POxy.121.7 (III a.C.); aor. pas. ind. ἠναγκάσθην BGU 180.16 (II d.C.)


I obligar, forzar c. ac. e inf. με ἀναγκάζεις δεσπότεα τὸν ἐμὸν κτείνειν Hdt.1.11, ταῦτ' ἀναγκάζει με δρᾶν S.El.256, τίς δ' ἀναγκάσει σε τήν γε σὴν κτανεῖν; E.IA 513, cf. Hdt.1.98, 6.42, S.OC 979, E.Ba.34, Lys.12.93, 32.11, αὐτοὺς πεισθῆναί σοι Herm.Mand.12.3.3
c. ac. de pers. y cosa ἀναγκάσαι θεοὺς ἂν μὴ θέλωσιν S.OT 280, κἄμ' ἀναγκάζεις τόδε S.Ph.1366, tb. ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν Th.1.23, ἐς τὸ ἔργον Th.2.75, τὸν σπουδαῖον οὐκ ἔστιν ἀναγκάσαι οὐδὲ κωλῦσαι Chrysipp.Stoic.3.88
c. ac. de pers. τῇ τῶν δαπανημάτων ἐνδείᾳ ἀναγκάζειν τὸν Φίλιππον Plb.9.42.4
c. ac. de cosa τὰ δὲ κάκιστα ἀναγκάζοντας X.Mem.4.5.5, cf. Arist.Rh.1392a26
en v. pas. ser obligado, verse obligado ὑπὸ σοῦ τι μεῖζον ἀναγκασθῆναι Pl.Phdr.242a, 254b, ὑπὸ δεσμῶν And.Myst.2, ὑπὸ τῶν πραγμάτων Plb.1.39.7
abs. Archil.191.8, en part. ἠναγκασμένος forzado Th.6.22, ἡδίω ... τὰ ἄγρια ... τῶν ἠναγκασμένων καὶ τεχνητῶν las (legumbres) silvestres son más agradables que las cultivadas y artificiosas Philostr.VA 1.21.

II c. iguales constr., en cont. específicos

1 obligar legalmente, mandar, apremiar (Λυκοῦργος) ἠνάγκασε δημοσίᾳ πάντας πάσας ἀσκεῖν τὰς ἀρετάς X.Lac.10.4, οὐδείς ὑμᾶς ἀναγκάζει παρά τὴν ὑμετέραν γνώμην ψηφίζεσθαι Lys.12.91, πόλις ἀναγκάζει τάδε E.IT 595.

2 aplicar la fuerza o la violencia en las revoluciones, Arist.Pol.1304b9
torturar X.Hier.9.2, en v. pas. δεινοῖς ἠναγκάσθην S.El.221, cf. E.Io 1215.

3 medic. forzar, encajar a la fuerza una dislocación para reducirla, Hp.Art.3, 5.

4 en el razonamiento forzar, obligar a admitir algo lógicamente, llevar a la convicción οὐ γάρ με σὺ ἀναγκάζεις no me convences, no admito tus razonamientos Pl.Grg.472b, ὅτι ... ἀθάνατον ψυχὴ ... οἱ ἄλλοι (λόγοι) ἀναγκάσειαν ἄν los demás (razonamientos) obligarían a admitir la inmortalidad del alma Pl.R.611b
c. ac. de cosa afirmar que forzosamente una cosa es μὴ ... ἀνάγκαζε ὃ μὴ καλόν ἐστιν αἰσχρὸν εἶναι Pl.Smp.202b, cf. Cra.432c, Tht.196b.