ἀνάχυσις, -εως, ἡ


I 1medic. efusión, derrame τοῦ πίου (e.d. πύου) Erasistr. en Gal.8.318, χολῆς Aret.SD 1.15.1, ἰκτεριώδης Sor.35.23, cf. Ruf.Fr.79.11.

2 fil. fig. fusión, reversión τῶν εἰδῶν εἰς τὸ ὄν Simp.in Ph.503.32.

3 fig. exceso τῆς ἀσωτίας 1Ep.Petr.4.4, τοῦ ἀλόγου πάθους Ph.1.695.

4 fig. exaltación, deleite ἀ. ψυχῆς Ph.2.187.

5 fig. confusión τῶν πραγμάτων Cyr.Al.M.68.925C.

II concr.

1 yerba pincel o soldadora, Coris monspeliensis L., un expectorante, Ps.Dsc.4.9.

2 estuario, ría Crates Gr.35a, θαλάττης Max.Tyr.38.3, τοῦ ὠκεανοῦ Prisc.p.341.7, cf. Ocell.3.4
estero, caño en las marismas del Guadalquivir, Str.3.1.9.