ἀνάγω


A indic. mov. hacia arriba

I c. idea de desplazamiento

1 llevar, subir c. ac. o abs. ἐς Ὄλυμπον a Ganimedes, Thgn.1347, a Dioniso, E.Ba.289, πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος X.An.3.4.28, τάλαντ' εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνήγαγον D.3.24, cf. en v. pas. ὁ πέπλος ... ἀνάγεται Pl.Euthphr.6c, τὴν μὲν ἀνήγετ' ἄκοιτιν ἐπὶ κραναὴν Φιγάλειαν Rhian.51, αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα Eu.Luc.2.22, ἀνήγαγον ἐς φάος sacaron a la luz (a los Titanes desde el otro mundo), Hes.Th.626, cf. S.Fr.557.7, Pl.R.521C, E.Alc.985
c. gen. separat. τῶν φθιμένων ἀ. sacar del mundo de los muertos A.A.1023
fig. σφ' ἀρετὴ ... ἀ. δώματος ἐξ Ἀίδεω Simon.121.4D., cf. Pl.R.533d.

2 llevar por alta mar, conducir cruzando el mar γυναῖκ' εὐειδέ' ... ἐξ ἀπίης γαίης Il.3.48, cf. 6.292, στράτευμα ... ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα Hdt.7.10θ, χορούς τε ἀνῆγον αἱ πόλεις las ciudades enviaban coros (a Delos), Th.3.104
ἀ. ... τὰς νέας hacerse a la mar Hdt.6.12, cf. 7.100.

3 llevar tierra adentro τοὺς δ' ἄναγον ζωούς Od.14.272, de la costa de Asia Menor hacia Persia ἐς Σοῦσα Hdt.6.119, παρὰ βασιλέα X.HG 1.4.6, ὡς βασιλέα X.An.2.6.1, del Pireo a Atenas, X.HG 2.4.8, de las tierras bajas de Egipto, LXX Nu.14.13, 16.13.

II c. idea de elevación

1 levantar, alzar κάρα S.Ph.866, τὰς ὁφρῦς Plu.2.975c, ἂν δὲ πυκτεύοντες ἢ μαχόμενοι ... ἀνάγωσιν ἑαυτούς Plu.2.541b, βάρη ... εἰς ὕψος Papp.1024.16
fig. elevar, hacer prosperar, exaltar τἀνθρώπεια S.Ai.131, ἐκ λεχέων ... φάμαν παλαιάν Pi.I.3.40, τίμιον ἀνάξει πᾶσ' Ἀθηναίων πόλις (le) glorificará toda Atenas E.HF 1333, αὐτὴν (ἀστρονομίαν) εἰς φιλοσοφίαν ἀ. elevarla (la astronomía) al nivel de la filosofía Pl.R.529a, εἰς τιμὰς ... ἀ. elevar a posiciones de honor Plu.Num.16.

2 del canto y gritos rituales elevar, gritar παιᾶν' S.Tr.211, κωκυτόν E.Ph.1350, πολύδακρυν ἁδονάν E.El.126, ὕμνους Synes.Hymn.8.27.

3 hacer subir, expulsar, medic. expectorar τὸ πύον Hp.Morb.3.15, τὰ ἐγκέρχνοντα Hp.Acut.58
abs. φάρμακα ἀνάγοντα expectorantes Hp.Morb.3.15
ἀ. τοὺς κυνόδοντας echar los dientes caninos Hp.Aph.3.25
vomitar πλῆθος αἵματος Plu.Cleom.30
ἀ. τὸ μηρυκισμόν rumiar LXX Le.11.3.

4 hacer subir τὸν Νεῖλον Luc.DDeor.3, ἀ. ὕδωρ destilar Syn.Alch.p.66
fig. abs. elevar τὸ ὕψος εἰς ὃ ἀνάγει ἡ ἀγάπη 1Ep.Clem.49.4.

5 hacer crecer ἀμπελῶνας S.Fr.1010
de una tierra plantar γῆν ... ἀμπέλῳ POxy.707.23 (II a.C.), cf. τῆς ἀναχθεί[σης] ἀμπέλου PPetaus 127.8 (II a.C.).

6 fig. criar, educar θετὸν υἱόν AP 9.254 (Phil.).

B indicando ‘de nuevo’ o ‘hacia atrás’

I 1devolver un esclavo defectuoso, Hyp.Ath.15, de otras cosas εἰς πρατῆρα Pl.Lg.915d, cf. 916b, ἄμ μὲν ἀνάγῃ ὁ ἔχων πράτορι ... ἢ εἰς πόλιν ἔνδικον Milet 1(3).140.42 (III a.C.), ὁ ἔχων ἀναγέτω τῷ ἐφαπτομέν[ῷ FD 1.486.2 A.15 (III a.C.), ἀνάγειν ὅθεν εἴληφας D.45.81.

2 restaurar, reconstruir (ναόν) ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους Plu.Publ.15, τὴν πόλιν Plu.Cam.32, εἰς ἔπη καὶ ἐλεγείας Parth.proem.p.42.

II hacer volver, volver a traer a los que habían sido vendidos como esclavos πολλοὺς δ' Ἀθήνας πατρίδ' εἰς θεόκτιτον ἀνήγαγον πραθέντας Sol.24.9, a un desertor LXX 1Ma.9.58, τοὺς ἀσθενοῦντας ἀ. περὶ τὸ ἀγαθόν hacer volver a los que han flaqueado respecto al bien 2Ep.Clem.17.2.

C indicando mov. sin elevación, a veces fig.

I en gener.

1 conducir, llevar τὴν δ' ... ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε Od.3.272, εἰς τὴν δέουσαν ἡμᾶς ὁδόν Corn.ND 16 (p.24.3), de ofrendas a dioses εἰς Ἑλίκην ... δῶρ' Il.8.203, τόδ' ἱερὸν ... ξόανον E.Tr.525, al sacrificio ταύρους δύο OGI 764.47 (Pérgamo II a.C.)
de la cárcel al tribunal, X.HG 3.3.11, a alguien como prisionero ἐπὶ τοὺς ἀστυνόμους SEG 13.521.198 (Pérgamo II a.C.), πρὸς τὸν Ἀντίοχον Plb.8.20.7, cf. 8.24.5, ἄναγε σεαυτὸν ἐκποδών Ar.Ra.853
de asuntos presentar εἰς τὸν δῆμον Arist.Pol.1292a25.

2 traer λαὸν ... ἐνθάδ' Il.9.338, cf. 15.29, μέγα κῶας ... ἐξ Αἴης Mimn.11.1, cf. Pi.P.5.3, ὧν (πραγμάτων) τὴν νομὴν ἐξεζήτησεν ἀναγα[γε]ῖν ὑπ' αὐ[τή]ν bienes cuya administración trató de traer a sí, PMasp.295.1.25 (V a.C.).

3 poner en movimiento, hacer danzar χορόν Hes.Sc.280, E.Tr.326
desplegar φάλαγγα Plu.Crass.23.

4 celebrar ὁρτήν Hdt.2.48, θυσίας Hdt.2.60, Act.Ap.7.41.

5 trazar una línea, Arist.Metaph.1051a25, Cleom.1.10.54
trazar, representar una figura, Papp.1070.13, esp. una perpendicular a otra línea, Archim.Fluit.2.10 (p.49), Eratosth.14, Papp.66.2, 712.33, en las líneas cónicas ἀνῆκται ἡ ΖΑ τεταγμένως Apollon.Perg.Con.2.49.

6 tender, alargar de fosos y obras ἐκ τῆς πόλεως τεῖχος Plu.Nic.18, τάφρον παλαιάν PHal.1.107, 110 (III a.C.).

7 imponer una multa τῆς διαστροφῆς καὶ ζημίας τῆς ἀνηχθείσης PMasp.32.92 (VI a.C.).

II fig.

1 llevar atrás, referir τὸν ... λόγον ἐπ' ἀρχήν Pl.Lg.626d, εἰς ἄλλας ἀρχάς Arist.EN 1113b20, cf. 1113a6, εἰς γνωριμώτερον Arist.Metaph.1040b20, εἰς ταῦτα (τὰ ὑποτεταγμένα τοῖς φθόγγοις) ἀναγαγόντες haciendo referencia a esto (a los significados de los nombres) Epicur.Ep.[2] 37.8, πάντα ... τοῖς λογισμοῖς εἰς ἄκραν ἀσφάλειαν Plu.Brut.12, ἀ. ταῦτα ἐπὶ (Χριστόν) referir esto (una profecía) a Cristo, ZPE 16.196
frec. en v. med.-pas. c. igual sent. εἰς κοινὸν ὄνομα A.D.Synt.266.13, cf. Procl.Inst.21, Olymp.in Mete.326.33
derivar ἀπὸ διαθέσεως ῥηματικῆς A.D.Adu.121.25, cf. Synt.23.26, Vett.Val.10.15, 73.11.

2 lóg. reducir de silogismos, Arist.APr.29b1, un argumento a silogismo, Arist.APr.46b40, cf. 47a21
geom. reducir un problema a teoremas ya establecidos, Procl.in Euc.211.20, cf. 68.10.

3 interpretar analógicamente, místicamente la Sagrada Escritura, Origenes Io.1.26.

4 contar, hacer el recuento o cómputo τὰς ἡμέρας πρὸς τὸ μαντεῖον Plu.Cim.18, χρόνους ... τοὺς ἐκ τῶν Ὀλυμπιονικῶν ἀναγομένους Plu.Num.1.

5 c. ἐκ, ἀπό y gen. proceder, provenir ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀναγόμενος ἡμῖν Plu.2.592f, ἐκ τῆς παλαιᾶς φιλοσοφίας ἀνηγμένοι procedentes de la filosofía antigua Porph.Plot.16.2, cf. S.E.P.2.6, M.1.176, 7.165.

D usos intr.

I hacerse a la mar πρὸς τὴν Σαλαμῖνα Hdt.8.76, cf. 3.41
esp. v. med.-pas. Il.1.478, Hdt.3.137, 138, A.A.626, Th.6.30, Hanno 2.6, Men.Fr.15, Heraclit.All.16, Eu.Luc.8.22, Act.Ap.28.11, Arr.Epict.3.21.12, Ael.VH 1.15.

2 elevarse en imperat. como una interj. ἄναγε μὰν δόμος ¡arriba la casa! A.Ch.963
en v. med. πνεῦμα ἀνηγάγετο Call.Epigr.43.2
fig. llegar, alcanzar εἰς μέτρα θ' ἥβης ὡς ἀνηγόμην cuando llegué a joven, IG 12(7).449 (Amorgos)
elevarse con el pensamiento, Dam.Pr.117.

II 1retirarse ἄναγε ¡atrás! Ar.Au.1720, Carm.Pop.5a.1, εἰς τάξιν Ar.Au.400, ὁ Κῦρος ἤδη σκοταῖος ἀναγαγών X.Cyr.7.1.45, ἐπὶ σκέλος retirarse cara al enemigo Ar.Au.383, igual sentido ἐπὶ πόδα X.Cyr.3.3.69.

2 concernir οὐκ ἀνάγει μοι τοῦτο Ephr.Syr.2.84C.

III usos esp. de v. med. disponerse, prepararse ὡς ἐρωτήσων Pl.Chrm.155d, cf. Erx.392d.
• DMic.: a-na-ke-e.