ἀμελητής, -οῦ


1 despreciable οὐχ ὁ μὴ λέγων ἀμελητὴς (var. por ἀμελής) ἀλλ' ὁ μὴ προσυπακούων ἀβέλτερος no es despreciable el que no habla, sino que es un necio el que no escucha Gal.3.327.

2 que desprecia, amelitis: neglector, Gloss.3.123.

3 despistado οὐχὶ προνοητικὸς ἦν ἀλλ' ἀμελητής Sch.Ar.Au.639
remiso ἀμελητὴν ἀνδρεῖον hombre valeroso pero de un valor remiso (de Paris que, aun siendo valiente, rehúye el combate), Eust.660.12, trad. de μεθήμων Eust.660.15.