ἀλλοῖος, -α, -ον
• Alolema(s): tb. ἀλλοιότερος; ἀλλοιέστερος Epich.68


I sin valoración precisa

1 diferente ἔργον Il.4.258, φύσις Hp.Praec.9, μηδὲν ἀλλοιότερον Hp.Aër.22, γάμος E.Med.910, δόξα Pl.R.500a, γλῶσσα Plb.2.17.5, ἔσθημα D.C.57.13.5, εἴτε ἀλλοιοτέραν αἴσθησιν κτήσῃ, ἀλλοῖον ζῷον ἔσῃ M.Ant.8.58
pred. otro, diferente, cambiado ἀλλοῖος ... φάνης Od.16.181, cf. Pl.R.598a, ὅσσον <γ'> ἀλλοῖοι μετέφυν ... καὶ τὸ φρονεῖν ἀλλοῖα παρίσταται Emp.B 108, cf. Arist.GA 776b17
c. ac. de rel. ἀλλοῖος χρόα γίνου Thgn.217, ἀλλοῖος πέλευ ὀργήν Thgn.1073, ἀλλοιότεροι ... τὰς γνώμας Th.4.106
c. dat. de rel. καὶ ψυχῇ καὶ σώματι ... ἀλλοιοτέρα Alciphr.4.19.2
neutr. como adv. en forma diferente οὐδὲν ἀλλοιότερον διαβιοὺς ἢ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον X.Mem.4.8.2.

2 c. otras formas de la misma raíz: c. ἄλλος cada uno ... uno diferente ἄλλος δ' ἀλλοίην (ἡμέραν) αἰνεῖ Hes.Op.824, cf. Arat.751, ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν Pi.P.3.50
c. ἄλλοτε: diferente cada vez ἄλλοτε δ' ἀλλοῖος Ζηνὸς νόος Hes.Op.483, ὀργὴν δ' ἄλλοτ' ἀλλοίην ἔχει su conducta es variable según los casos Semon.8.11, cf. Pi.I.3.23, πάντα ... ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἑτεροιούμενα ἄλλοτ' ἀλλοῖα γίνεται Diog.Apoll.B 2, cf. Epim.1.2.3, prov. ἂν πολλὰ βάλλῃς ἄλλοτ' ἀλλοῖον βαλεῖς si muchas veces tiras, cada vez darás a uno, Com.Adesp.448.

3 c. constr. diferente de, otro que c. ἤ: ἀλλοῖον ... ἄνδρ' ὀλέσασα ... ἢ Ὀδυσῆ' habiendo perdido a un marido diferente ... de Odiseo, Od.19.265, φύσιν ἀλλοίην ... ἢ ... Hdt.2.35, cf. Arist.Cael.280a12
c. gen. ἰδέην ἀλλοίην ... τοῦ ἐπιδημίου Hp.Int.21, ἀλλοῖον ἐπιστήμης Pl.Men.87b, cf. Lg.836b.

II c. valoración gener. negativa, según cont. amplio

1 a veces muy diferente, mucho peor, Od.19.265 (cf. I 3)
o tb. mucho mejor Semon.8.42
pero en gener. diferente de lo bueno, no bueno, desfavorable τι ἀλλοῖον Hdt.5.40, ἂν ... (ὁ λόγος) ἀλλοιότερος φανῇ D.Prooem.32, εἴ τι γένοιτο ἀλλοῖον si me ocurre algo e.e., si muero Arcesilaus en D.L.4.44, εἰ ... ἀλλοιότερόν τι βουλεύσοιτο περὶ τῆς κοινῆς πολιτείας si ... tomaba una medida desfavorable a la confederación Plb.2.50.8, ἡ γὰρ ἐν τῷ Ὀξυρυγχείτη ἀλλοία (ἀγορά) ἐστί pues (el mercado) en Oxirrinco nos es desfavorable, POsl.49.1 en BL 2(2).91 (I/II d.C.) cf. Alex.Aphr.Pr.1.99
contrario, inverso δίκη καὶ θέσμια A.R.2.1018.

2 diferente de la realidad, absurdo ἀλλοῖα φρονῶν καὶ ἀλλοῖα ὁρέων del que sufre un ataque cerebral, Hp.Gland.12.

3 curioso, particular, raro μυελός Arist.PA 652a18, ὀδόντες Arist.PA 678b18
subst. τὸ ἀλλοῖον lo diferente, lo extraño τὸ δὲ ἀφανὲς καὶ ἀλλοῖον D.C.6.3.

III que tiene en si variedad, variado Porph.Sent.20 (var.).

IV adv. -ως

1 de otra forma, diferentemente ἄλλοτε καὶ ἀλλοίως Hp.Alim.17, ἀλλοίως ... ἡμῖν δοκεῖ ἢ πρότερον ἔδοξεν Pl.Ly.212d, πάντα ... γιγνόμενα ἀλλοίως D.C.18.4.

2 ἀλλοιοτέρως peor Charis.80.