ἀκτίς, -ῖνος, ἡ
• Alolema(s): ἀκτίν Hdn.Gr.2.511
• Prosodia: [-ῑ-]
• Morfología: [dat. plu. ἀκτίνεσσιν Il.10.547]


I 1rayo de sol, c. gen. ἠελίοιο Il.10.547, Mimn.11.6, ἀελίου Pi.Fr.52k.1, S.Ant.100, ἡλίου E.Supp.650, LXX Sap.16.27, Iul.Or.11.132c, θεοῦ A.Pers.503, ἀστέρος Ar.Au.1009
abs. Od.5.479, 19.441, 11.16, Hes.Th.760, h.Cer.70, S.Tr.685, Arist.Mete.374b4, Theoc.22.86, A.R.3.163, LXX Si.43.4, M.Ant.8.57, c. determ. οὐρανίη ἀκτίς A.R.4.297
en giros ἀνὰ μέσσαν ἀκτῖνα desde el Mediodía, desde el Sur S.OC 1247, τὰ πρὸς ἀκτῖνα ἔθνη pueblos orientales Philostr.VA 2.2, ἀκτῖνες μέσαι el mediodía E.Io 1136, ἐν μονήρει ἀκτῖνι en un solo día Nic.Al.401
fig. χιτῶνα ... χρυσαῖς ἀκτῖσι κατάπαστον ἠμφίεστο Hld.3.4.2, ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἀκτίνας sobre la cabeza una corona radiada Luc.Syr.D.32
de luna h.Hom.32.6.

2 rayo, relámpago, resplandor ἀκτῖνες στεροπᾶς ἀπορηγνύμεναι Pi.P.4.198, ὦ Διὸς ἀκτίς, παῖσον S.Tr.1086, cf. A.R.1.733, ἀ. πυρός Pl.Ti.78d, Sopat.22, cf. Emp.B 84
de los ojos por la suposición de que despedían rayos visuales Θεοξένου ἀ. Pi.Fr.123.3, ἀπ' ὀφθαλμῶν Κύννης ἀκτῖνες ἔλαμπον Ar.V.1032, σὺν βλεφάρων δ' ἀκτῖσιν Musae.90, cf. Epicur.Ep.[2] 49.4, Hipparch. en Placit.4.13.9.

3 fig. resplandor, brillo ὄλβου Pi.P.4.255, ἀγώνων Pi.P.11.48, ἐργμάτων Pi.I.3/4.60, ἀρετῆς Ph.1.335, de una viña σῶν μελέων ἀ. Nonn.D.12.227, πόθων ἀ. llama de amor, AP 12.110 (Mel.).

II 1radio de la rueda AP 9.418 (Antip.Thess.).

2 cierto instrumento de comadrona, Bas.Sel.M.Or.85.40A.

III astrol. rayo lanzado por la izquierda de un planeta a otro Heph.Astr.1.16.3, Porph.in Ptol.189, Vett.Val.129.9, Ptol.Tetr.3.10.5.
• Etimología: *enkt-/n̥kt- que da en ai. aktú- ‘luz’, ‘noche’, lituan. ankstì ‘temprano’, gót. ūhtwō ‘aurora’; es muy hipotética la rel. c. νύξ cuya raíz parece tener una labiovelar.