ἀκρόπολις, -εως, ἡ
• Alolema(s): poét. ἀκρόπτολις
• Grafía: graf. ἀγρόπολις IG 22.508.11 (Ática IV a.C.)
• Morfología: [ac. ἀκροπόληα Procl.H.7.21, dat. ἀκροπόλῃ IG 22.333a.12 (IV a.C.)]


I 1acrópolis, ciudad alta, ciudadela, fortaleza, Od.8.494, Thgn.1232, Pi.O.7.49, A.Th.240, Hdt.1.84, Nonn.D.42.503
esp. de la acrópolis de Atenas, Hdt.1.60, IG 1.99.11 (V a.C.), And.Myst.76, Th.2.13, 1.126, Philostr.Im.2.17.6, ἀνενεχθῆναι εἰς ἀκρόπολιν, γεγράφθαι ἐν ἀκροπόλει deber al Estado (los nombres de estos deudores eran inscritos en la Acrópolis), D.58.19, 48.

2 fig. fortaleza, bastión Ἑλλάνων ἀ. de Corinto, Simon.FGE 735, γῆν Δελφίδ' ... Φωκέων ἀκρόπτολιν E.Or.1094, ref. a Esparta Ἑλ]λὰς ... [μύρεται ἀ]κρόπο[λιν Amyntas SHell.44
de una pers. ἀ. καὶ πύργος ἐὼν ... δήμῳ Thgn.233, de la cabeza ἀ. τῆς ψυχῆς Pl.R.560b, τοῦ σώματος Arist.PA 670a26, gener. ἀ. τυράννῳ Ph.1.421, cf. 401.

II entre los pitagóricos el número 7, Theol.Ar.44.