ἀκρῑβής, -ές


I c. sent. posit.

1 c. ref. a manifestaciones habladas que se ajusta a la realidad, verdadero, propio μάρτυρες Heraclit.B 101, λόγος Pl.R.342b
riguroso, estricto δικαστής Th.3.46, ret. τὰ μεγάλα τῶν ἠθῶν καὶ τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ μέτρια Anaximen.Rh.1434b31.

2 exacto, preciso σημεῖον Th.1.10, αἰτία Arist.Metaph.1025b7, δίαιτα régimen bien reglamentado Hp.Aph.1.4, θώραξ coraza que ajusta bien X.Mem.3.10.15, (φιάλη) ἧς ὁλκὴ δραχμαὶ ἀκριβεῖς ID 1432B.a.1.16, cf. 1441A.2.84 (ambas II a.C.)
de ciencias, artes riguroso, exacto E.Supp.906, Ar.Nu.130, Pl.Prm.134c
celoso, competente νομοθέτης Pl.Lg.628d, ἀ. τοῖς ὄμμασι de vista aguda Theoc.22.194, ἀναμέτρησις PWisc.86.27 (III d.C.), ἐπ' ἀκριβές con precisión Tat.Orat.31.6
en la vida ascética escrupuloso Gr.Nyss.Ep.2.4
claramente distinguible ὄρθρος Seu.Ant.Res.p.828.8
subst. τὸ ἀ. la exactitud, la medida exacta Hp.VM 9
el rigor absoluto Hp.Vict.3.67
lo exacto Arist.Metaph.996a9, ICr.3.4.9.32 (Itanos II a.C.)
el número justo Men.Asp.154
neutr. como adv. rigurosamente Arist.Metaph.1064a7.

3 en el sentido estricto de la palabra ὁ ἀ. ἰατρός Pl.R.342d, cf. 341c
genuino, auténtico Κόλχος Eun.Hist.67.8, γαλήνη Iul.Or.1.25c
legal, que tiene todo su valor νόμισμα PCair.Zen.21.12 (III a.C.)
astr. verdadero op. φαινόμενος: σελήνη Procl.Hyp.4.61.

II c. sent. peyor. tacaño ἀ. τοὺς τρόπους Men.Fr.176.4, περὶ τὴν δίαιταν ἀ. Plu.Cat.Mi.3.

III adv. -ῶς

1 exactamente εἰδώς Gorg.B 11a.22, ἀ. ἀπεδίδου λόγον Plb.8.17.6, τὸ πρᾶγμα ἀ. ἐξητασμένον POxy.237.6.31 (II d.C.).

2 de una manera bien reglamentada διαιτᾶσθαι And.4.32, cf. Isoc.2.19
exactamente ῥυθμὸν δεῖ ἔχειν ... μὴ ἀ. Arist.Rh.1408b31, 32
con seguridad τὸ δὲ μέλλον ἀ. οἶδεν οὐδεὶς θνατός Hermol.Lyr.1.2, ἐπιγνόντα ἀ. PLond.354.24 (I a.C.)
en detalle, detalladamente ἀ. ἐξελένξαι PLond.1912.77 (I d.C.)
de la vida ascética escrupulosamente Clem.Al.Strom.7.15.91.