ἀκαιρέω


I 1no tener ocasión D.S.10.7
v. med. mismo sent. ἐφ' ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ᾐκαιρεῖσθε δέ sentíais interés por ello pero no teníais ocasión (de demostrarlo) Ep.Phil.4.10.

2 perder el tiempo Basil.M.29.185C.

II ser impertinente Astramps.73.9.

III sent. esp. v. med.-pas. estar ocupado μικρὸν ἔχω ἀκαιρηθῆναι estoy ocupado durante un rato Herm.Sim.9.10.5, cf. Gloss.2.137.