ἀθλητικός, -ή, -όν


I 1atlético, propio de un atleta διάθεσις ἀθλητικὴ οὐ φύσει Hp.Alim.34, ἕξις Arist.Pol.1338b10, ἀγῶνες Plu.2.724f, στέφανος PRyl.153.25 (II d.C.)
de los mártires, Philost.HE 4.4, del combate espiritual de los cristianos, Clem.Al.Strom.2.20.110.

2 propio de la competición κόλλη ... εἰς τροχοὺς ἵππων ἀθλητικῶν cola para las ruedas de los caballos de carreras e.e. del carro de competición, POxy.2144.25 (III d.C.).

II adv. -ῶς atléticamente Plu.2.192c, D.L.6.30.