ἀζήτητος, -ον


I 1no indagado ἀζήτητον καὶ ἀνεξέταστον οὐδέν ἐστι τῶν ἐν τῇ πόλει Aeschin.3.22, Aristox.Fr.50.34.

2 que no puede ser investigado de ciertos principios filosóficos, Thphr.Metaph.6a.3, de la apariencia como criterio filosófico, S.E.P.1.22, de los designios de Dios, Cyr.Al.M.69.920A.

II que no investiga, que no duda πίστις Cyr.Al.M.73.573B.

III adv. -ως sin examinar, sin indagar, sin dudar ἀ. ἔχεις τῶν θείων Ph.1.96, τῆς αἰτίας Hierocl.in CA 10, πιστεύειν Cyr.Al.Ep.Fest.12.5.21.