ἀγώγημα, -ματος, τό


carga, peso Greg.Leg.Hom.M.86.608B.