ἀγγᾱρεύω
• Alolema(s): ἀγγαρρ- Hsch.
• Grafía: graf. ἐγγαρεύω COrd.Ptol.53.182, 53.252 (II a.C.), BGU 1568.4 (III d.C.)


1 obligar a una prestación personal del Cireneo τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρόν Eu.Matt.27.32, cf. Eu.Marc.15.21, ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν quien te obligará a marchar una milla, Eu.Matt.5.41, cf. I.AI 13.52, Didache 1.4
en v. pas. ser obligado a aceptar una prestación Men.Sic.fr.4, cf. Hsch.
requisar medios de transporte, ITemple of Hibis 1.24 (I d.C.).

2 c. compl. de cosa requisar, PCair.Zen.509.5 (III a.C.), προστετάχασι ... τοὺς στρα(τηγούς) ... μηδὲ κτήνη ... ἐγγαρεύειν ἐπὶ τι τῶν ἰδίων han decretado que los estrategos no requisen los rebaños en su propio beneficio, COrd.Ptol.53.182, πλοῖα COrd.Ptol.53.282, frec. en v. pas. λέμβου ἀγγαρευθέντος PPetr.2.20.4.5, ἀγγαρευθέντος πλοίου PSI 332.10 (ambos III a.C.), ὄνος θήλεια ἐνγαρευθεῖσα BGU l.c., naues eorum angariari posse Vlp.Dig.49.18.5.

3 fig. obligar, forzar, imponer en pas. τι αὐτῷ πάρεργον τῆς φύσεως αὐτὸν ἀγγαρευομένης τὰ τοιαῦτα ἐφαίνετο εἶναι tales cosas (comer y beber) le parecían algo superfluo impuesto por la naturaleza Procop.Arc.13.29, cf. Paulin.Ep.37.1.

4 sobrecargar Aug.Ep.139.3.