ἀγαλλιάω


gener. en v. med. regocijarse, exultar c. el culto ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ θεόν LXX Ps.83.3, ἀγαλλιάσθωσαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ LXX Ps.67.4, ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ κυρίῳ LXX Ps.34.9, en el júbilo mesiánico ἀγαλλιᾷ ἡ καρδία μου ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου LXX Ps.12.6, cf. Ign.Magn.1.1
ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου LXX Ps.15.9, Act.Ap.2.26, cf. LXX Ps.50.16, ἠγαλλιάσαντο αἱ θυγατέρες τῆς Ἰουδαίας LXX Ps.96.8, cf. 47.12, χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε Eu.Matt.5.12
c. personificaciones ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ LXX Pa.1.16.31, Ps.95.11, 96.1, Is.49.13, cf. Gr.Nyss.Res.319.22, τὰ ξύλα LXX Ps.95.12, ἔρημος LXX Is.35.1
c. ac. ἀ. τὴν δικαιοσύνην LXX Ps.50.16, 1Ep.Clem.18.15, (τὸν βασιλέα) LXX To.13.9BA
por la inspiración profética ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ καὶ εἶπεν Eu.Luc.10.21
tb. en v. act. regocijarse χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν Apoc.19.7, cf. Eu.Luc.1.47, POxy.1592.4 (III/IV d.C.), Chrys.M.63.230.