ἀγάπη, -ης, ἡ


I 1sent. erót. amor, deseo τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ LXX Ca.2.5, cf. Anon.in Ptol.52
meton. amor, persona amada prob. como n. pr. de pers. ARV 1.16 (VI a.C.), dud. Ἀγάπα IThess.1.82 (Fársalo V a.C.)
ὥρκισα ὑμᾶς ... ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην, ἕως οὗ θελήσῃ os conmino a que no despertéis ni desveléis a la amada, hasta que ella quiera LXX Ca.2.7, 3.5, cf. 7.7
como una virtud amor conyugal junto a otras virtudes de la esposa difunta πίστις εὔνοια ἀρετὴ ἀγάπη GVI 1436.3 (II/III d.C.).

2 sent. general amor, afecto Phld.Lib.13a.3, op. μῖσος LXX Ec.9.6, συνέβη οὖν ἀντὶ τῆς πολλῆς ἀγάπης μεγίστην ἔχθραν μεταξὺ ἐσχηκέναι entre el águila y la zorra, Aesop.1.2, ἡ πρὸς τὰ ἄψυχά ἐστιν ἀγάπη Heliod.in EN p.171.15, cf. 18, ἡ πρὸς ἑαυτὸν ἑκάστου ἀγάπη Heliod.in EN p.195.12, c. gen. de abstr. ἀ. παιδείας amor a la sabiduría LXX Sap.6.17, τῆς πατρίδος 1Ep.Clem.55.5
meton. objeto o motivo de afecto o placer, amor, delicia equiv. al lat. amor o deliciae c. gen. en expr. encomiásticas, de Isis ἐν Ἰταλίᾳ ἀ[γά]πην θεῶν Hymn.Is.109 (Oxirrinco), cf. 28, prob. tb. de Isis gph šl Romy, el amor de Roma Rab.SNu.115, Rab.TB.Pes.8.87b.

3 sent. relig. amor recíproco entre Dios y hombre, LXX Sap.3.9, Aristeas 229, φόβος καὶ ἀ. Ph.1.283, entre Dios y Jesús τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ Ep.Col.1.13
amor cristiano, caridad, Ep.Rom.13.10, 1Ep.Cor.13.1, πίστις ἐλπὶς ἀγάπη fe, esperanza y caridad, 1Ep.Cor.13.13, cf. Clem.Al.Strom.2.18.86, Cypr.Testim.3.3
como tít. ἡ ἀγάπη σου Su Caridad Gr.Nyss.Ep.19.3, Basil.Ep.81, POxy.1870.3 (V d.C.).

II 1favor ἀγάπην θέλω ποιῆσαί [σοι PUniv.Giss.25.13 (IV d.C., cf. BL 2(2).68).

2 limosna λαμβάνειν ἀγάπην PGen.14.7 (biz.), cf. Ign.Sm.6.2, Apoph.Patr.M.65.237C.

III 1ágape, comida o fiesta fraternal de los cristianos ἀγάπην ποιεῖν Ign.Sm.8.2, cf. Clem.Al.Paed.2.1.5, Pall.H.Laus.16.45, Hieron.Ep.22.32.

2 en testamentos, en plu. honras fúnebres prob. consistentes en algún tipo de ágape τὸ ἥμισυ μέρος τῆς ἐμῆς σιτα[ρχίας δοθῆναι] εἰς τὰς ἐμὰς ἀγάπας POxy.1901.52 (VI d.C.), cf. 50, Stud.Pal.1 p.7.27 (V d.C.), μὴ φροντίσητε ποιεῖν ἀγάπας ὑπὲρ ἐμοῦ Apoph.Patr.M.65.105B.

3 comunidad, iglesia ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἀ. Σμυρναίων Ign.Tr.13.1.

4 los ágapes heréticos, Ep.Iud.12, cf. 2Ep.Petr.2.13 (ap.crít.), denominación criticada por la ortodoxia οὐ γὰρ ἀγάπην εἴποιμ' ἂν ἔγωγε τὴν συνέλευσιν αὐτῶν Clem.Al.Strom.3.2.10, de los carpocracianos μιγνύσθαι, ὅπως ἐθέλοιεν, αἷς βούλοιντο, μελετήσαντας δὲ ἐν τοιαύτῃ ἀγάπῃ τὴν κοινωνίαν ib., de donde gener. como ref. blasfema de prácticas inmorales, de los simonianos μακαρίζουσιν ἑαυτοὺς ἐπὶ τῇ ξένῃ μίξει, ταύτην εἶναι λέγοντες τὴν τελείαν ἀγάπην Hippol.Haer.6.19.5, λέγων τῇ ἑαυτοῦ γυναικί ... ποίησον τὴν ἀγάπην μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ Epiph.Const.Haer.26.4.4.