ἀβάπτιστος, -ον


I 1que no se hunde, que no se sumerge ἀβάπτιστος εἶμι φελλὸς ὣς ὑπὲρ ἕρκος ἅλμας avanzo sin hundirme como un corcho sobre la superficie del mar Pi.P.2.80, cf. AP 6.192 (Arch.), ναῦς EM 811.27G.

2 no bautizado πολλοὺς ἀβαπτίστους κινδυνεύειν Ath.Al.Ep.Encycl.5.8, cf. Oecum.Apoc.3.55
de alimentos no bendecido Manes 82.10.

3 cirug. que no puede hundirse de un tipo de trépano con topes que impiden profundizar demasiado, Gal.10.447, Hsch., Paul.Aeg.6.90.5.

II fig. no empapado en vino, sereno εὐκρασία σώματος ἀβαπτίστου Plu.2.686b.