ἀαδέν·


ὑεία κόπρος Et.Gud., cf. Hsch.s.u. †ἀαδέη.