ἀήτη, -ης, ἡ
• Alolema(s): dór. ἀήτα Simon.90.1, B.17.91; tb. ἀήτης, ὁ Il.15.626, Call.Dian.230, Del.318, AP 7.264 (Leon.), Orph.A.629, 1240, Nonn.D.13.383, Musae.329
• Prosodia: [ᾰ-]
• Morfología: [gen. ἀήτεω A.R.4.1537, ἀήτου X.Eph.3.2.13]


1 c. gen. ráfaga ἀνέμων Il.14.254, cf. 15.626, Hes.Op.621, 645, Ζεφύροιο Od.4.567, Νότοιο Hes.Op.675
soplo Ἔρως ... χρυσοφαέννων πτερύγων ἀήταις παραπέτεται Amor aletea a mi alrededor con el soplo de sus alas Anacr.84.2, cf. dud. Lyr.Adesp.473.1.4S.

2 abs., gener. del mar viento εἰς ὅ κε ... ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται Od.9.139, cf. Sapph.20.9, Alc.249.5, νῦν ἀήταις φερόμεθα ahora somos arrastrados por los vientos Tim.15.107, cf. Theoc.2.38, 22.9, Call.ll.cc., A.R.1.335, ἀ. μείλιχος A.R.1.423, οὖρος ἀ. Orph.A.1240, θερμὸς ἀ. Nonn.l.c., cf. 11.285, πικρὸς ἀ. Musae.l.c., ὀθόνας ἀκάτου πλήρωσεν ἀ. el viento hinchó las velas del barco Orph.A.629, cf. X.Eph.3.2.13
viento huracanado op. πλόος οὔριος AP l.c.
poét. οἱ ... ποιηταὶ ... τὰ πνεύματα «ἀ.» καλοῦσιν Pl.Cra.410b.