ἀήρ, ἀέρος, ὁ
• Alolema(s): ἠήρ Hp.Aër.5, Call.Fr.1.34; αὐήρ Sch.Pi.P.2.52a; dór. ἀβήρ Hsch.; ἡ ἀ. en Hom. y Hes. (aunque ὁ ἀ. en Hes.Op.549), después ὁ ἀ. (aunque ἡ ἀ. en Anaxag.A 92, Triph.669)
• Prosodia: [ᾱ-]
• Morfología: [ép. ac. ἠέρα, gen. ἠέρος, dat. ἠέρι]


I 1niebla, nube esp. de la producida por los dioses para proteger o confundir a alguien τὸν (Paris) ... Ἀφροδίτη ... ἐκάλυψε δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ Il.3.381, cf. 20.444, 21.549, ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησε Il.16.790, cf. Od.13.189, Verg.Aen.1.411, Hor.C.2.7.14, Gell.13.21, para permanecer ellos mismos invisibles ἠέρα ἑσσαμένω Il.14.282, cf. Hes.Op.125, 223, 255, Th.9, Pi.Fr.52f.137
como elem. natural ἠέρι δ' ἔγχος ἐκέκλιτο la lanza estaba apoyada en una nube, Il.5.356, φλὸξ δ' ἠέρα δῖαν ἵκανεν Hes.Th.697.

2 sent. sólo fís. niebla, nube ἀ. γὰρ περὶ νηυσὶ βαθεῖ' ἦν Od.9.144, οἵη δ' ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀήρ como un nubarrón negro aparece entre las nubes, Il.5.864, (ἐλάτη) μακροτάτη πεφυυῖα δι' ἠέρος αἰθέρ' ἵκανεν (un abeto) habiendo crecido altísimo a través de las nubes llegaba hasta el cielo, Il.14.288, cf. Od.8.562, τὸν ἥλιον ... ἀὴρ παχύς τις ... ἐπεσκότει Men.Sam.109, cf. Plb.3.84.2, 18.20.7, Statius Theb.8.110
fig. de la niebla como oscuridad del pasado Theoc.17.120
vapor en los baños ἐν τῷ ἀέρι τοῦ βαλανείου Gal.11.14.

3 color gris azulado μέλας ἢ ἀ. Hero Aut.28.3.

II 1lo que está suspendido sobre la tierra, aire, atmósfera γαίην μὲν τόδε πεῖρας ... ἠέρι προσπλάζον esto es el límite de la tierra que linda con el aire Xenoph.B 28.2, γῆς ἰσόμοιρ' ἀήρ aire que tienes la misma parte que la tierra S.El.87, ὁ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀ. Aen.Tact.23.1, ἠέρος ὄρνις Nonn.D.1.286, ἠέρος ἄκρα κέλευθα Nonn.D.2.206, Plaut.As.99, Varro LL 5.102, Cic.Top.77, Lucr.4.132, Verg.G.3.546, Hor.Sat.2.2.13, Prop.3.10.5, como medio del sonido, Ou.Met.9.584, Vitr.5.2.2
aire libre, aer apertus, patens Lucr.3.508, Statius Silu.3.2.70, cf. Cic.Verr.4.87
indic. elevación, Verg.G.2.123
ἀέρα δέρων desollando el aire de una labor inútil, 1Ep.Cor.9.26, εἰς ἀέρα λαλεῖν hablar en vano, 1Ep.Cor.14.9
la bóveda celeste, el cielo Plin.HN 2.102, Iuu.6.99, en ref. al color, Ou.AA 3.173, Plin.HN 37.115
considerado como un dios, a veces Zeus ἀνατείναντες τὰς χεῖρας, ὃν νῦν ἠέρα καλέομεν Democr.B 30, ἀέρα νεφεληγερέτην Emp.B 149, ὦ δέσποτ' ... Ἀήρ, ὃς ἔχεις τὴν γῆν μετέωρον Ar.Nu.264, Ἀήρ, ὃν ἄν τις ὀνομάσειε καὶ Δία Philem.95.4, cf. Diph.125.6, δρόσον ... ἐκ δίης ἠέρος Call.Fr.1.34
poblado de seres divinos o semidivinos, Alex.Polyh.93 (p.117), cf. Plu.2.274b, ὁ ἄρχων τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος de Satanás Ep.Eph.2.2, como reino de los espíritus intermedios, Apul.Soc.6, aplicado a la atmósfera del infierno, Verg.Aen.6.887, Statius Silu.5.3.287
para explicar la respiración ἀέρα ἕλκειν, σπάσαι respirar Philyll.19, Men.Fr.602.7, cf. Philem.110
donde ocurren los fenóm. atmosféricos ὅταν οὖν γένωνται ἐν τῷ ἀέρι ὄμβροί τε καὶ πνεύματα Antipho Soph.B 29, τῶν μέν τ' οὔτις ἀριθμὸς ἐν ἠ. γίνετ' ἰόντων del Bóreas y el Noto, Theoc.25.92.

2 olor Lucan.4.438, 10.167.

3 fil., como término fil. o fís. para explicación del Cosmos: como ἀρχή o elemento primario, dif. de πνεῦμα: ὅλον τὸν κόσμον πνεῦμα καὶ ἀὴρ περιέχει Anaximen.B 2, dif. de αἰθήρ Anaxag.B 1, B 2, ἐγγύς ἐστιν ὁ ἀ. τοῦ ἀσωμάτου Anaximen.B 3, cf. Arist.Metaph.984a5, Simp.in Ph.24.28, Seneca QN 2.14.2, ἀὴρ ζῇ τὸν πυρὸς θάνατον Heraclit.B 76, paród., Ar.Au.694, de carácter divino, Cic.ND 1.10, substancia del alma y mente, Diog.Apoll.B 4, B 5, cf. Ar.Nu.230
elemento del que depende la vida humana, Ou.Met.11.558
uno de los cuatro elementos, Emp.B 17.18, 100.13, Cic.Acad.1.26, Lucr.3.236, Vitr.8.6.12, Plin.HN 2.10.

4 volumen, espacio σκήνωσιν μετρῆσαι ἀέρος ἡμισφαιρίου Hero Stereom.1.57
columna de aire como medida de distancia, Lucr.4.274, Statius Silu.5.2.7.

5 arq. espacio al aire libre

a) prob. espacio libre sobre y alrededor de una tumba μήτε ἀέρα τοῦ βωμοῦ τινα συνχωρῆσε (l. -σαι) IAlt.Hierap.158.4 (imper.) en Glotta 50.1972.61, κατεσκεύασεν τὴν σ[ορὸν σὺν ... τῷ] κατ' αὐτῆς ἀέρι TAM 5.1081.2 (III d.C.) (tb. interpr. como equiv. por etim. pop. a lat. vulgar aera = area, espacio total que ocupaba la tumba);

b) pap., en cont. jur. espacio libre por encima de una casa ὁμολογῶ ... δεδ[ωκέναι] σοὶ ... τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ συμποσίου ... καὶ τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ ἀέρος PMonac.8.12 (VI d.C.), no equiv. a la terraza τὸ τέταρτον μέρος ἀπὸ τοῦ δώματος ἕως ἀέρος la cuarta parte desde la terraza hasta el cielo, PLond.1733.43, cf. 19 (VI d.C.), frec. en constr. que designan el inmueble entero ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος PHerm.Rees 25.13 (V d.C.), PLond.1722.12, 23, PMonac.11.17 (ambos VI d.C.), ἀπὸ θεμελίων ἕως ἀέρος PMonac.9.45, 11.31, cf. PLond.1734.19 (todos VI d.C.);

c) ἀβήρ· οἴκημα στοὰς ἔχον, ταμεῖον Λάκωνες Hsch.

III meteor.

1 clima, tiempo ἀ. χειμέριος Democr.B 14, como una de las causas del crecimiento de las plantas, Thphr.CP 3.2.4, cf. Plb.4.21.5, 3.108.9, en plu. ἤδη ... θερμανθέντων τῶν ἀέρων POxy.2727.14 (III/IV d.C.), ἠέρος ἀκρισίῃσι por el tiempo inestable, GDRK 60.2.22, cf. Cic.Diu.1.93, Hor.Ep.2.1.244, Prop.4.6.9, Colum.4.16.1.

2 viento E.IT 1135, cf. POxy.1672.15 (I d.C.), περὶ ἀέρων καὶ τόπων καὶ ὑδάτων Gal.4.798
esp. viento suave, brisa Lucr.5.645, Seneca QN 5.13.4.
• Etimología: De la raíz *HeH2-, cf. ai. ātman-, etc.