ἀέξω
• Alolema(s): ἀέκσω Beth She'arim 133 (imper.)
• Morfología: [tard. fut. ἀεξήσω Nonn.D.12.24; aor. ἠέξησα Nonn.D.8.104, opt. 2a plu. ἀεξήσαιτε Leon.2271P.; med. aor. 3a plu. ἠ]έξαντο Call.SHell.287.9; pas. aor. ἀεξήθην AP 9.631, 3a plu. ἀεξήθησαν Nonn.D.45.150]


I tr.

1 de hijos criar υἱόν Od.13.360
de plantas hacer crecer σφιν ... ὄμβρος ἀέξει Od.9.111, cf. Call.Del.84
del botín aumentar ληίδ' ἀέξειν Hes.Th.444
de los afectos anímicos μένος μέγα οἶνος ἀέξει Il.6.261, θυμόν Il.17.226, θάρσος Hes.Sc.96, 434, πένθος Od.17.489
de cosas y abstr. favorecer, hacer prosperar ἔργον Od.15.372, δόμων ἀέξει κάλλος A.Fr.451n.5, (ἀγγελίαν) μῦθος ἀέξει S.Ai.226, de un sacrificio βούταν φόνον Ἑλλὰς <αἶ'> ἀέξει Grecia acrece la sangre de los toros e.e. (en vano) realiza costosas hecatombes E.Hipp.537.

2 de pers. y personif. hacer prosperar, enaltecer, ensalzar de palabra u obra ἄδηλον ἀέξει hace prosperar al (hombre) oscuro Hes.Op.6, τὸ πλῆθος ensalzar a la muchedumbre Hdt.3.80, αὐτούς τ' ἀέξοι καὶ πόλιν Pi.O.8.88, οὔτ' ἀρετῆς ἄτερ ὄλβος ἐπίσταται ἄνδρας ἀέξειν la riqueza sin virtud no suele enaltecer a los hombres Call.Iou.95, cf. Leon.l.c.

II intr.

1 gener. en v. med., de pers. crecer, desarrollarse νέον μὲν ἀέξετο de Telémaco Od.22.426, ἀέξετο δαίμονι ἶσος h.Cer.235, καλὰ μὲν ἠέξευ Call.Iou.55, cf. SHell.287.9
de partes del cuerpo (ἧπαρ) ἀέξετο ἶσον ἀπάντῃ νυκτός el hígado le crecía exactamente igual durante la noche Hes.Th.524, ἀεξομένων ἔτι γυίων desarrollándose todavía los miembros Sol.19.5
de plantas ποίη ... ἀέξετο Hes.Th.195, ὥς τοι ἕκαστα ὥρι' ἀέξηται para que cada fruto madure a su debido tiempo Hes.Op.394
de afectos anímicos crecer, aumentar χόλος Il.18.110, θυμός Hes.Th.641, Fr.317, μῆτις Emp.B 106, ἀέξετο πυρσὸς ἐρώτων Musae.90
mismo sent. en v. act. πένθος ἀέξει el dolor aumenta Q.S.1.116
de fenóm. nat. crecer, formarse οὐ μὲν γάρ ποτ' ἀέξετο κῦμα Od.10.93
de posesiones aumentar, prosperar ἔργον Od.14.66, πλοῦτος Hes.Op.377, οἶκος Call.Dian.131
de pers. prosperar en un epitafio prob. ref. a la vida eterna Beth She'arim 133 (imper.)
brotar, crecer rápidamente, surgir ἀμφὶ ... σέλματα πάντα ... θῆρες ἀεξήθησαν a lo largo de toda la cubierta (del barco) surgieron bestias salvajes Nonn.D.45.150.

2 de n. de tiempo avanzar, progresar, llegar a la mitad ἀέξετο ἱερὸν ἧμαρ se acercaba el mediodía, Il.8.66, μηνὸς ... ἀεξομένοιο Hes.Op.773.
• Etimología: *°H2u̯egs- ‘crecer’, cf. *H2u̯egs- > aaa. wahsan ‘crecer’, ai. vakṣaṇam ‘fuerza’; en grado cero *°H2ugs- > αὔξω; c. otros alarg. *H2u̯eH3g- > gót. wōkrs ‘interés’, ai. vāja- ‘fuerza’; *H2ug- > ai. ugrá- ‘poderoso’, cf. gót. aukan ‘crecer’, lat. augeo.