εἴτε


conj.

1 introd. or. disyuntiva:

a) repetida o ... o, bien ... bien, ya ... ya εἴτ' ἄρ' ὅ γ' εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται εἴθ' ἑκατόμβης bien se queja por una plegaria bien por una hecatombe, Il.1.65, κήρυσσέ μ' εἰς ἅπαντας, εἴτε χρὴ κακήν, εἴτε στόμαργον, εἴτ' ἀναιδείας πλέαν S.El.606, εἴτε δυστυχὴς εἴτ' εὐτυχής ἔφυς E.Alc.685, ἀπολέσασα μνήμην εἴτ' αἰσθήσεως εἴτ' αὖ μαθήματος Pl.Phlb.34b, εἰ ... φονς ἐσστι εἴ. τν ἀνδρν εἴ. τᾶς φαρθέν[ si es un homicida ya sea de los hombres ya de la doncella, SMSR 13.1937.58 (Mantinea V a.C.), εἴτε μείζων ἐστὶν οὗτος εἴτε ἐλάττων Is.2.46, cf. Men.Fr.372.3;

b) repetida y reforzada c. partíc. εἴτ' οὖν θανόντος εἴτε καὶ ζῶντος πέρι λέγω ya esté yo hablando de un vivo o de un muerto A.A.843, εἴτ' οὖν ... εἴτε καί S.OT 1049, λέγοντες, εἴτ' ἀληθὲς εἴτ' ἀρ' οὖν μάτην S.Ph.345, εἴτε ... εἴτε μέντοι καί Hp.Art.63;

c) tb. c. repetición de la partíc. εἴτ' οὖν κομίζειν δόξα νικήσει φίλων, εἴτ' οὖν μέτοικον εἰς τὸ πᾶν αἰεὶ ξένον θάπτειν A.Ch.683, εἴτε καί ... εἴτε καί Pl.R.471d, Plb.5.47.4;

d) impl. en el primer miembro σὺ δ' αἰνεῖν εἴτέ με ψέγειν θέλεις, ὅμοιον me da igual que quieras elogiarme o censurarme A.A.1403, μύραινά γ' εἴτ' ἔχιδν' ἔφυ A.Ch.994, λόγοισιν εἴτ' ἔργοισιν S.OT 517, πόλις εἴτε ἰδιῶταί τινες Pl.Lg.864a, cf. 907d, Sph.224e, tb. en interr. dir. ποῦ γῆς; πατρῴας εἴτε βαρβάρου; λέγε ¿en qué tierra, patria o extranjera? Dímelo S.Tr.236;

e) c. εἰ o ἤ en el primer miembro ἢ πενταθλεύων ... εἴτε παλαίων Xenoph.2.3, ἢ Λυκίαν εἴτ' ἐπὶ τὰς ἀνύδρους †Ἀμμωνιάδας ἕδρας† ya a Licia, ya a la árida sede de Amón E.Alc.115, εἰ ξὺν λοχίταις εἴτε καὶ μονοστιβῆ si con soldados o solo A.Ch.768, tb. en interr. dir. ἤ ... εἴτε ...; S.Ai.178;

f) c. ἢ en el segundo miembro εἴτε Λυσίας ἤ τις ἄλλος πώποτε ἔγραψεν Pl.Phdr.277d, εἴτ' οὖν ... ἤ E.IT 272, cf. El.896, Aret.SD 2.1.15, tb. c. εἴτε repetido τὴν εἴθ' ἡδονὴν ταύτην εἴτ' ἀπονίαν ἢ εὐστάθειαν ἄνω καὶ κάτω μετερῶντες Plu.2.1089d.

2 en or. interr. indir.:

a) repetida o ... o, ya ... ya, si ... si οὐ γάρ τις δύναται ... εἰπέμεν ὁππόθ' ὄλωλεν, εἴθ' ... ἐπ' ἠπείρου δάμη ... εἴτε καὶ ἐν πελάγει Od.3.90, σύ νυν μάθε [αὐτὸς] εἴτε λέγουσι Πέρσαι ἀληθέα εἴτε αὐτοὶ λέγοντες ταῦτα παραφρονέουσι Hdt.3.35, φράσασθαι ... εἴτ' ἔνεστιν ἐν τῷ ὀστέῳ εἴτε μὴ ἔνεστιν Hp.VC 12, σκοπεῖτε εἴτ' ὀρθῶς λογίζομαι ταῦτ' εἴτε μή D.15.11;

b) εἰ ... εἴτε: σὺ δ' εἰ δικαίως εἴτε μή, κρῖνον δίκην dicta sentencia tú sobre si justamente o no (obré), A.Eu.468, εἰ μὲν ... εἴτε καὶ μή, αὖθις συμβουλευσόμεθα X.Cyr.2.1.7, εἰ θανεῖν ἡμᾶς χρεών ... εἴθ' ὁρᾶν φάος E.Io 1121;

c) δι[α]χειροτονσαι ... εἴ. φόρον δοκεῖ τάττν τὸν δμον ...  ... IG 13.61.5 (V a.C.), cf. αἴτε.
• Etimología: Aglutinación de εἰ y el enclít. τε.