εἰσαγωγή, -ῆς, ἡ
• Alolema(s): ἐσαγωγά SEG 32.1586.12 (Náucratis V a.C.)


A concr.

1 conducción, traída de aguas, esp. ref. acueductos o canalizaciones ὑδάτων εἰ. Str.5.3.8, τὸ ὑδρεκδοχεῖον καὶ τὴν εἰσαγωγὴν [τ]ῶν εἰς αὐτὸ ὑδάτων IEphesos 695.10 (I d.C.), φροντισταὶ εἰσαγωγ(ῆς) ὑδάτων, καστέλλων καὶ κρηνῶν PLond.1177.7 (II d.C.), ἐπιμεληθεὶς τῆς τοῦ ὕδατος εἰσαγωγῆς ἐκ τ[ῶν] δημοσίων χρημάτων IHadrian.44.4 (II/III d.C.), cf. MAMA 7.11.13 (Laodicea Combusta, imper.), IGR 3.804.11 (Aspendos, imper.), τοῦ Μαρν]αντιανοῦ ὕδ[ατος IEphesos 414 (imper.).

2 lugar de entrada, entrada ποταμὸς ... ἔχων εἰσαγωγὴν πλοίοις un río que tiene entrada para los barcos e.d. un río navegable, Peripl.M.Rubri 37, cf. Str.14.2.2, ἔχει ... εἰσαγωγὰς τὰ στόματα Str.17.1.18
prob. canal, conducto de entrada de agua de riego, a cielo abierto OROM 240.1 (imper.), cf. εἰσαγωγός I 3.

B abstr.

I ref. a pers. o cosas

1 introducción, presentación τῶν παίδων en la fratría IG 22.1237.108 (IV a.C.), cf. Sokolowski 2.48.1 (Tenos IV a.C.), de hijos adoptivos por testamento, Is.10.9, φρουρᾶς εἰς πόλιν εἰ. Antip.Stoic.3.256, de alimentos en una cárcel εἰσαγωγῆς ἄρτων ἀπηγορευμένης τοῖς δεσμοφύλαξιν Synes.Ep.41 (p.62).

2 introducción, admisión φρουρᾶς εἰς πόλιν εἰ. Antip.Stoic.3.256, de causas judiciales, Is.4.12, Pl.Lg.855d, 871c, Arist.Pol.1321b37.

3 importación de mercancías, frec. op. ἐξαγωγή Pl.Lg.847d, Arist.Rh.1360a14, εἶναι παντὸς χρυσίου ἐπισήμ εἰσσαγωγὴ[ν κα]ὶ ἐξαγωγήν IKalchedon 16.5 (Olbia IV a.C.), cf. Welles, RC 3.95 (Teos IV a.C.), νόμος τέλους Ἀσίας εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν SEG 39.1180.8 (Éfeso I d.C.), ἱερείων (ὑικῶν) PUniv.Giss.2.11 (II a.C.), cf. PCair.Zen.372.2 (III a.C.), τοῦ σίτου PSI 500.4 (III a.C.), τέλ(ος) ἰσαγω(γῆς) Ostr.1569 (II d.C.)
derecho, privilegio de importación frec. en decretos de proxenía ἀτέλειαν ἦμεν καὶ αὐτῷ καὶ ἐκγόνοις καὶ ἐσαγωγὰν καὶ ἐξαγωγὰν καὶ ἐμ πολέμῳ καὶ ἐν ἰρήνᾳ SEG l.c., cf. IPr.2.11, 6.16 (ambas IV a.C.), IM 10.22 (III a.C.).

4 ingreso, recaudación de impuestos τῶν ὀφειλομένων PAmh.31.6, PTeb.41.17 (ambos II a.C.), τῶν ἐφελκομένων βα[σιλι]κῶν BGU 1825.4 (I a.C.), cf. PTeb.914.1 (II a.C.).

II ref. temas intelectuales

1 introducción, iniciación en un tema ποίαν ἔπραξα ἂν εἰσαγωγήν Arr.Epict.1.29.23, cf. 2.16.34, ἀπόχρη δὲ εἰσαγωγῆς ἕνεκα τοσαῦτα εἰρῆσθαι basta que sean dichos esos ejemplos a modo de introducción D.H.Comp.8.4, cf. Gr.Nyss.Eun.2.228, ὁ δὲ Εὐριπίδης πολὺς ἐν ταῖς ῥητορικαῖς εἰσαγωγαῖς Eurípides abunda en preámbulos retóricos D.H.Imit.2.13
principio, inicio τοῦ εὐαγγελίου Epiph.Const.Haer.51.6.4
Introducción como tít. de obras Εἰ. εἰς τὴν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν πραγματείαν de Crisipo, Ath.159d, Περὶ λέξεως εἰ. de Posidonio, D.L.7.60, cf. Ph.Bel.56.12, Gal.19.38, D.L.7.39, esp. la Isagoge a las Categorías de Aristóteles, Porph.Intr.tít., 1.8
de donde tratado elemental ἄρχεται ... ἀπὸ στοιχειώδους εἰσαγωγῆς Ph.1.487, op. τέχνη ‘tratado’ D.H.Amm.2.1.2, op. βιβλίον Plu.2.43f, op. σύνοψις y ὑφήγησις Gal.19.11, αἱ εἰσαγωγαὶ τῶν Στωικῶν S.E.M.8.428.

2 enseñanza básica esp. ref. a los principios gramaticales Phld.Po.A a.19, τῶν ῥητόρων Phld.Rh.1.354, a los principios de la dialéctica (disciplinae) quas uocant dialectici εἰσαγωγάς Gell.16.8.1, a los de la lógica, como tít. de una obra de Crisipo Τῶν πρὸς εἰσαγωγὴν τρόπων D.L.7.195.