εἰκών, -όνος, ἡ
• Alolema(s): Ϝεικ- IChS 276 (Golgos)
• Morfología: [formas contractas sobre un tema en -os- no atestiguado en nom.: sg. ac. εἰκώ A.Th.559, E.Med.1162, IT 223, 816, Hdt.7.69, Pl.Ti.37d, Maiist.44; gen. εἰκοῦς E.Hel.77; plu. ac. εἰκούς A.Fr.78a.1, E.Tr.1178, Ar.Nu.559]


I concr.

1 estatua, imagen εἰκόνες τῶν παλλακέων τῶν Μυκερίνου ἑστᾶσι Hdt.2.130, cf. 143, Δαρεῖος εἰκὼ χρυσέην ... ἐποιήσατο Hdt.l.c., εἰκόνα δ' ἔστησεν τήνδε CEG 399 (Olimpia V a.C.), τῆς εἰκόνος τῆς Φιλίτου ... τοῦ ἀνδριάντος ἐξεῖλον τὸ ξῖφος quitaron la espada a la estatua que representaba a Filito, IEryth.503.2, cf. 20 (III a.C.), στῆσαι δὲ Λαρίχου εἰκόνα χαλκῆν ἐφ' ἵππου IPr.18.23 (III a.C.), cf. OGI 90.38 (Roseta II a.C.), IG 22.5796 (III d.C.), Iul.Ep.59.443c, εἰ. χαλκῆ ἔνοπλος IPE 12.352.51 (Quersoneso II a.C.), cf. ISE 129.36 (Apolonia II a.C.), εἰ. πεζικά IG 4.940.23 (Epidauro I a./d.C.), op. ἄγαλμα ‘estatua de culto’ καθιερῶσαι δὲ αὐτοῦ καὶ ἄγαλμα (en un templo) ... στῆσαι δὲ αὐτοῦ καὶ εἰκόνα χρυσῆν ἔφιππον (en el ágora) IP 246.10 (II a.C.), εἰκόνες καὶ ξόανα Luc.Alex.18, βάθρα εἰκόνων χαλκῶν Paus.8.49.1, de estatuas de dioses, Luc.Sacr.11, διεκώλυσεν ἀνθρωποειδῆ ... εἰκόνα θεοῦ ... κτίζειν ref. a la prohibición pitagórica, Clem.Al.Strom.1.15.71
de personif. παρὰ δὲ τοῦ Ἀγῶνος τὴν εἰκόνα Paus.5.26.3
de héroes y seres míticos τούτων μὲν τῶν εἰκόνων (Ἰφίτου καὶ Ἐκεχειρίας) Paus.5.26.2, δρακόντων τε καὶ ἄλλων θηρίων εἰκόνες Paus.8.42.4, de emperadores y reyes βασιλέως καταπεμφθεῖσαν εἰκόνα τιμῶντες Eus.E.Th.2.7, cf. A.Al.18.1.6
en las Escrituras imagen de una divinidad pagana, ídolo καὶ ἔθηκεν τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτόν, εἰκόνα ἣν ἐποίησεν, ἐν οἴκῳ θεοῦ LXX 2Pa.33.7, cf. Is.40.19, οἱ προσκυνοῦντες τῇ εἰκόνι αὐτοῦ (τοῦ θηρίου) Apoc.16.2
ref. la prohibición mosaica sobre las figuras humanas o anim. μὴ ἀνομήσητε καὶ ποιήσητε ὑμῖν ἑαυτοῖς γλυπτὸν ὁμοίωμα, πᾶσαν εἰκόνα LXX De.4.16
de anim. figura como reclamo para la caza ἢν εἰκόνα ἐλάφου δείξειεν ἀγρευτής D.P.Au.1.11.

2 retrato, representación en relieve, en piedra u otros soportes θηρὸς ἐχθίστου ... εἰκὼ φέροντα πολεμίας ἐπ' ἀσπίδος A.Th.559, θεῶν τε εἰκόνας ἐν δακτυλίοις μὴ φορεῖν Porph.VP 42 (= Pythag.C 6), cf. Plb.15.31.9, en un bordado Παλλάδος Ἀτθίδος εἰκώ E.IT 223, cf. 816, pintado γεγραμμένη εἰκών Ar.Ra.538, cf. Pl.Phlb.39b, Plu.2.1117c, τὴν εἰκόνα αὐτῆς, ἣν εἶχεν ἐπὶ πίνακι γεγραμμένην Artem.5.53, en cera τιθέασι τὴν εἰκόνα τοῦ μεταλλάξαντος εἰς τὸν ἐπιφανέστατον τόπον τῆς οἰκίας Plb.6.53.4, en monedas τίνος ἡ εἰ. αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή Eu.Matt.22.20, en piedra λίθος δὲ εἰκόνα Γαΐου ἐγγεγλυμένος I.AI 19.185, εἰ. γραπτὴ τελεία retrato de tamaño natural, IKios 22.4 (I d.C.?), εἰ. γραπτὴ ἔνοπλος retrato sobre clípeo, IKios 22.15 (I d.C.?), cf. IGBulg.12.315.9 (Mesambria I a.C.), IPE 12.40.40 (Olbia II/III d.C.), εἰ. γραπτὰ ἐν ὅπλῳ ἐνχρύσῳ retrato pintado sobre un escudo dorado, IKyme 19.34 (I a./d.C.), cf. Lindos 420a.23 (heleníst.)
quizá en sinéc. de la imagen, en una estela ἄλλο μάρμαρον ἀπὸ βασανίτου λίθου ... ὡς εἰκών otro monumento de piedra basáltica a modo de estela Cosm.Ind.Top.2.55.

3 gener. representación, efigie, retrato sin especificar el soporte εἰκόν' αὑτῆς ἔθηκε Call.Epigr.38.2, ἀνδριάντων καὶ εἰκόνων καταξιούμενοι personajes dignos de que se les erijan estatuas y retratos Vett.Val.38.16, εἰκόνας ἀρχαῖα ζωγραφήματα ἐχούσας Hierocl.Facet.78.

4 imagen reflejada en un espejo o en el agua ἄψυχον εἰκὼ ... σώματος E.Med.1162, εἰκόνας γραμμάτων, εἴ που ... ἐν κατόπτροις ἐμφαίνοιντο Pl.R.402b, ἐν ὕδατι ἤ τινι τοιούτῳ σκοπεῖσθαι τὴν εἰκόνα αὐτοῦ Pl.Phd.99d, cf. R.509e.

II fig., como representación mental

1 imagen, representación τὸ τοῦ Διὸς ὄνομα σύμβολόν ἐστι καὶ εἰ. ἐν φωνῇ δημιουργικῆς οὐσίας el nombre de Zeus es símbolo e imagen sonora de su esencia creadora Democr.B 142, cf. 26, οὕτως εἰκόνας τῶν ὁρωμένων πραγμάτων ἡ ὄψις ἐνέγραψεν ἐν τῷ φρονήματι Gorg.B 11.17, τῶν λεγομένων εἰκόνας ἐν τῇ ψυχῇ γράφει partiendo de una comparación para explicar el proceso lingüístico y mental, Pl.Phlb.39b, εἰκόνα πλάσαντες τῆς ψυχῆς λόγῳ Pl.R.588b, δεσμωτηρίου εἰκόνα del cuerpo como imagen o representación de la cárcel del alma, Pl.Cra.400c, καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου 1Ep.Cor.15.49, τὴν εἰκόνα ἔλαθεν περιφέρουσα τοῦ πάθους ἡ ψυχή Clem.Al.Strom.2.20.111, ἱεραρχίαν ... εἰκόνα τῆς θεαρχικῆς ὡραιότητος Dion.Ar.CH 3.2
de hombres (reyes, emperadores) que son imagen de un dios εἰκὼν ζῶσα τοῦ Δι[ός en la titulatura de Ptolomeo Filopátor PMonac.45.11 (III a.C.), τιμᾶν βασιλέα καὶ προσκυνεῖν ὡς εἰκόνα θεοῦ Plu.Them.27, τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ... θεῶν εἰκόνας εἶναι D.L.6.51, ἀνὴρ ... εἰ. καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων 1Ep.Cor.11.7
en la relig. órfica τοῦ ᾠοῦ ἡ εἰκών representación del huevo cósmico Ach.Tat.Intr.Arat.6 (= Orph.Fr.70)
crist. imagen, trasunto de Cristo como hombre viva imagen del Padre τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰ. τοῦ θεοῦ 2Ep.Cor.4.4
ref. a los cristianos que son imagen de Cristo τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα 2Ep.Cor.3.18, cf. Ep.Rom.8.29, Ep.Col.3.10.

2 copia, imitación, semejanza ὦ χεῖρες, ὡς εἰκοὺς μὲν ἡδείας πατρὸς κέκτησθ' E.Tr.1178, εἰκὼν τοῦ νοητοῦ θεὸς αἰσθητός dios sensible, imitación del (dios) inteligible Pl.Ti.92c, op. ἀρχέτυπον Porph.Sent.33, cf. Aristid.Quint.67.13, εἰκόνας ἧς ἀρετῆς παῖδας γαμέτῃ προλιποῦσα dejando a su esposo unos hijos que son el vivo retrato de su virtud, GVI 1404.4 (Traconítide II/III d.C.), de Dios encarnado que, como hombre será εἰ. τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ LXX Sap.7.26.

III aparición, espectro, fantasma ἀλλ' ἦλθεν εἰ., ὡς ὁρᾶν ἐφαίνετο Πάλλας E.HF 1002, ἐκεῖνος τέθνηκεν, ἀλλ' ἐγὼ ἡ εἰ. αὐτοῦ de Heracles, Luc.DMort.11.1
simulacro de Helena Hom.Clem.2.25.2.

IV en la lengua imagen, símil, comparación τὰς εἰκοὺς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι Ar.Nu.559, ἀποκρίσεως δι' εἰκόνος λεγομένης Pl.R.487e, Σωκράτη ... ἐπαινεῖν ... δι' εἰκόνων Pl.Smp.215a, cf. Phd.87b, Men.80c, Ar.Ra.906, distinto de la metáfora, Arist.Rh.1407a12, εἰκόν' ... ὁμοίαν τῷ γεγονότι πράγματι Men.Fr.420.1, χρησάμενος εἰκόσι τῶν δημιουργικῶν τεχνῶν D.H.Comp.6.2, distinto de la παραβολή: καλλωπίσεις δὲ τὸν λόγον καὶ εἰκόσι ... καὶ παραβολαῖς Men.Rh.433, cf. Gal.5.432, Lib.Ep.8.1.

V modelo ideal, ejemplo (κόσμος) ... ποτὶ τὰν εἰκόνα παντελῶς ἀπειργασμένος Ti.Locr.99d, τῶν πεπλανημένων πρότερον τοῖς ὕστερον ἐπιδεικνύς τὰς εἰκόνας Clem.Al.Paed.1.1.2, cf. 3, γένοιτο δ' ἂν καὶ οὗτος ἀρχέτυπος εἰ. ζῶσα καὶ ἔμψυχος Eus.PE 7.8.18, εἰκόνι ... ἐγκοπῆς χρόνων χελιδόνι κέχρηται ha usado (Pitágoras) la golondrina como ejemplo de cambio brusco de los tiempos e.d. inconstancia Iambl.Protr.21 (p.145.1), εἰκὼν τοῦ κατ' ἀρετὴν βίου Amph.Seleuc.220.

VI ref. aspecto externo de pers.

1 descripción de una pers. λαβὲ δὲ καὶ τὰς εἰκόνας τ[ῶν ναυτῶν PRyl.558.7 (III a.C.), ὧν [τὰ ὀνόματα] καὶ τὰς εἰκόνας ὑπογέγραφά σοι PCair.Zen.15ue.20 (III a.C.), cf. PTeb.32.21 (II a.C.).

2 apariencia externa, peyor. simulacro, mascarada ἐν εἰκόνι τε βασιλείας τελευτήσας Hdn.7.9.10.

VII en la exégesis judeo-crist. imagen, representación op. σκιά ‘esbozo’, en la tipología del AT σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων ref. pasajes que prefiguran el NT Ep.Hebr.10.1, cf. Meth.Symp.5.7.128, Eus.Theoph.6 (p.19), M.23.956C
de la realidad perceptible como imagen del modelo inteligible y sobrenatural ἡ δεκάλογος δὲ κατὰ μὲν οὐράνιον εἰκόνα περιέχει ἥλιον Clem.Al.Strom.6.16.133, οἱ τὰς εἰκόνας ἐπιτελοῦντες, καὶ τὰ σύμβολα, καὶ τοὺς τύπους τῶν ἀληθῶν Eus.M.23.973A, cf. 1004C.