δωδεκάφυλλος, -ον


1 de doce pétalos ῥόδα Thphr.HP 6.6.4.

2 de doce hojas κλάδος PMag.2.67, 72, δωδεκάφυ<λ>λον ὄνομα nombre de las doce hojas n. de una fórmula mág. consistente en doce nombres mágicos escritos en cada una de las doce hojas de una rama SEG 14.882 (III d.C.?).