δωδεκάκις


adv. doce veces ὡς ἀπόλωλα ... τρισκακοδαίμων καὶ πεντάκις καὶ δ. ¡estoy perdido, tres veces desgraciado y aún cinco y doce veces! Ar.Pl.852, Arist.Fr.347, HA 562b26, Call.Fr.674, Vett.Val.347.14, IBeroeae 398 (III d.C.), D.C.60.7.3, 72.22.3, PMag.3.433.