δράγμα, -ματος, τό
• Alolema(s): δράχμα Hes.Fr.359, Nic.Th.667


I 1manojo, haz de mies antes de ser agavillada δράγματα δ' ἄλλα μετ' ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε, ἄλλα δ' ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο unos haces caían en tierra (al ser segados) a lo largo del surco en hilera, otros, los gavilladores los ataban con vencejos, Il.18.552, cf. 11.69
gener. haz, gavilla προσφοροῦντες τῶν δραγμάτων ἃ ἔτυχεν ... τεθερισμένα X.HG 7.2.8, δεῖ σπείρειν ἕως ἂν ἴδῃ τις δ. Thphr.HP 8.2.8, τὸν ξένον δὲ δράγματι αὐτῷ κολούσας κρατὸς ὀρφανὸν φέρει (ὁ Λιτυέρσης) Sosith.2.19, ἱερὰ δράγματα Call.Del.283, Cer.19, δράγματα καὶ μάκωνας ἐν ἀμφοτέραισιν ἔχοισα de una estatua de Deméter llevando en sus manos gavillas y amapolas Theoc.7.157, σφίγγετ' ... τὰ δράγματα Theoc.10.44, τὸν ἐν τοῖς δράγμασι πυρόν Ph.Mech.86.23, como signo de riqueza ἐποίησεν ἡ γῆ τῆς εὐθενίας δράγματα la tierra produjo gavillas de la abundancia LXX Ge.41.47, ἐπὶ τοὺς δεσμεύοντας τὰ δράγματα LXX Iu.8.3, cf. SB 14197re.62 (III d.C.), πύρινα δράγματα BGU 757.16 (I d.C.), cf. PMich.581.7 (II d.C.), ἐφ' ᾧ ἀναλέξῃς σὺ ... [τὰ] δράγματα PFlor.101.7, cf. PRyl.132.15 (ambos I d.C.), κειμένων ἔτι τῶν δραγμάτων estando todavía las gavillas en el suelo Plu.Publ.8, δράγματα σταχύων I.AI 5.213, κατ' αὐτόθι δράγματα κεῖται Q.S.3.376, c. gen. τὸ ... δ. τῶν πυρῶν I.AI 2.11, τῶν ἀσταχύων τό δ. I.AI 3.251
fig., de los muertos en combate δράγματα δηιοτῆτος Nonn.D.17.155.

2 sg. colect. fruto producido, cosecha χαλεπὸν γενέσθαι τὸν λιμὸν ἐπὶ τῷ †δράχματι Hes.l.c., θέντας τοὺς ἀνθρώπους ... πλησίον τοῦ δράγματος D.S.1.14, πλῆσον ἀρούρας δράγματος llena mis campos de fruto, AP 6.40 (Macedon.), ἄκρον ... δράγματος ὀρνυμένου punta del fruto naciente, e.e., de la espiga, AP 11.365 (Agath.), tb. plu. εὐθαλῆ ἔσται τὰ δράγματα Luc.Hes.7, πρώτης δράγματα φυταλιῆς primeros frutos, AP 6.44 (Leon.?)
contextualmente fiesta de la cosecha Ph.2.294.

II ref. gener. a lo que cabe en una mano

1 puñado δ. χερὸς πλήσας Nic.l.c., ψαιστῶν ὀλίγων δ. πενιχραλέων AP 6.190.6 (Gaet.).

2 racimo Hsch.δ 2348.

3 dud. contraseña Hsch. (prob. error por δραματούργημα).
• Etimología: Cf. δράσσομαι.