δράγδην


adv. a manos llenas, a puñados ὁ δὲ μολυβδαίνας χερμαδίους δ. ἔχων ἐχειροβόλει otro lanzaba bolas de plomo cogiéndolas con las manos a puñados Luc.Lex.5, χερσὶ δ. ἔγκατ' ἔχοντες Q.S.13.91, fig. δ. λαμβάνοντας ἐκ τῶν ἐπῶν τῶν Ἐμπεδοκλέους Plu.2.418e.
• Etimología: Adv. en -δην sobre la r. de δράσσομαι q.u.