δοκέω
• Alolema(s): c. alarg. expresivo en uso cóm. δοκικῶ Hermipp.12
• Morfología: [pres. opt. tem. 1a sg. δοκέοιμι Thgn.339, δοκοῖμι S.OT 1470, 3a sg. δοκέοι Hdt.8.19, δοκοῖ Pl.R.438a, 1a plu. δοκοῖμεν Th.1.122; impf. 1a plu. ἐδοκεῦμες Theoc.13.1, iter. 1a sg. δοκέεσκον AP 5.299 (Agath.); fut. ind. 2a sg. δοκησεῖς Theoc.1.150; formas alternantes sobre tema gutural: fut. 1a plu. δόξομεν Pi.N.4.37, pero 2a plu. δοξεῖτε Ar.Ach.741; aor. ind. ἔδοξα Pi.O.5.16, 3a sg. ἔδοχσεν IG 13.1.1 (VI a.C.), opt. 3a sg. δόξξαι (sic) IG 92.609.7 (Naupacto VI/V a.C.), part. pas. neutr. plu. δοχθέντα Plb.21.10.8; v. med. perf. ind. 3a sg. δέδοκται Hdt.4.68, imperat. 3asg. δεδόχθω Pl.Lg.799e, part. neutr. plu. δεδογμένα Th.3.49, δεδοχμένα FD 4.357.14 (III a.C.); plusperf. 3a plu. ἐδεδόχεσαν D.C.44.26.5, v. med. 3a sg. ἐδέδοκτο Hdt.9.74]


I c. suj. de pers.

1 creer, suponer, pensar

a) c. inf. concert. παῖδα δ' ἔδοξα ... νοῆσαι creí ver a un muchacho, h.Merc.208, ὁρέων μὲν οὐδὲν δοκέων δέ (ὁρᾶν) Alcm.79.2, καί σε δοκέει μὲν ἐ[ν δό]μοισι ... ἀτιτάλλειν Anacr.60.4, τεκεῖν δράκοντ' ἔδοξεν creyó que había parido una serpiente en sueños, A.Ch.527, cf. E.IT 44, γιγνώσκειν Pherecr.285, χερσί τ' ἂν θιγὼν δοκοῖμ' ἔχειν σφᾶς S.OT 1470, ἀκοῦσαι Pl.Prt.315e, cf. E.Or.259, 408, Ar.Eq.1146, πλοῦτος ... τοὺς φρονεῖν δοκοῦντας ἀνοήτους ποεῖ Men.Fr.839, πῶς οὐκ ἂν ... ἀγνοεῖν δόξαιεν; Plb.4.74.3, φύσει ... δοκεῖ πορρωτάτω τοῦ ψέγειν τὸ αἰσχρὸν εἶναι por naturaleza cree estar muy lejos de censurar lo vergonzoso el adulador, Plu.2.53e, ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν creían ver un espíritu, Eu.Luc.24.37
tb. c. ὅτι: δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ... εἰσακουσθήσονται Eu.Matt.6.7, cf. Plb.28.9.4;

b) μοι δοκῶ e inf. de verb. de pensamiento ἐγὼ μοι δοκέω κατανοέειν τοῦτο y creo que he llegado a comprender esto Hdt.2.93, μοι δοκῶ πεπεῖσθαι ἱκανῶς X.Oec.6.11, cf. Cyr.8.7.25;

c) c. inf. no concert. οἱ βροτοὶ δοκέουσι γεννᾶσθαι θεούς Xenoph.B 14.1, cf. Anaxag.B 4, οὐ γάρ σε δοκέω πείθεσθαι Hdt.1.8, cf. 11, νησιώτας δὲ τί δοκέεις εὔχεσθαι; Hdt.1.27, ἐδόκεον δέ μοι ἄγγελον ... ἀγγέλλειν Hdt.3.65, οὐδένα οὕτω θερμὸν καὶ ἀνδρεῖον ἄνθρωπον εἶναι δοκῶ Antipho 2.4.5, cf. Ar.V.15, πεπλύσθαι νιν ἐπὶ κράναισι δοκησεῖς Theoc.1.150, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι 2Ep.Cor.11.16;

d) c. ac. suponer, imaginar op. φρονεῖν: σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ' ἔστ', ἐμοὶ δ' ἄγαν φρονεῖν S.Ai.942, οὐ γὰρ φρονέουσι τοιαῦτα πολλοὶ ... ἑωυτοῖσι δὲ δοκέουσι en efecto la mayoría no entiende tales cosas, pero se las imaginan Heraclit.B 17, ἡνίκ' ἦν νεώτερος, ἐδόκουν μὲν ἐφρόνουν δ' οὐδέν Pherecr.156, πάντα δ' ἐρευθομένῃ (σελήνῃ) δοκέειν ἀνέμοιο κελεύθους (con la luna) completamente roja supones la llegada del viento Arat.803;

e) c. ac. y pred. δοκῶ ... οὐδὲν ῥῆμα ... κακόν S.El.61, πόσους δοκεῖς ... ἔχοντας εὖ φρενῶν ...; E.Hipp.462, οὕτω δοκεῖτε τὴν δόκησιν ἀσφαλῆ; E.Hel.121, en v. pas. οἱ δεδογμένοι ἀνδροφόνοι D.23.28;

f) c. dos ac. τούτους τί δοκεῖτε; ¿qué pensáis sobre ellos? X.An.5.7.26, τί δοκεῖς τοὺς κεκλημένους ὑπ' αὐτοῦ; Herm.Sim.9.14.5;

g) abs. οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσι Heraclit.B 27, gener. parentético ὡς δοκεῖ E.IT 8, δοκῶ μέν S.El.547, OC 995, Pl.Prm.126b, Ar.Pax 47, δοκῶ γάρ 1Ep.Cor.4.9, ἡ μήτηρ μου ... εἰς Ἀντινόου, δοκῶ, εἰς κηδίαν ἀπῆλθεν POxy.1218.7 (III d.C.), πῶς δοκεῖς; ¿puedes imaginártelo? para llamar la atención, E.Hipp.446, cf. Hec.1160, Diph.96, πόσον δοκεῖς Ar.Ec.399, ὡς ἐδοκεῦμες como creíamos Theoc.13.1, καθάπερ ἔνιοι δοκοῦσιν Plb.1.63.9, tb. c. dat. expresando un juicio οὔ μοι δοκῶ no lo creo Pl.Tht.158e, δοκῶ γάρ μοι Pl.Thg.121d.

2 c. περί y gen. tener una opinión, opinar sobre algo εἴ τι περὶ τῶν θείων πρηγμάτων δοκέειν δεῖ Hdt.9.65, ἕτεροι ... περὶ τὰ γύναια ... ὁμοίως δοκοῦσι Hippol.Haer.10.26.1.

3 c. inf. fut. esperar ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα pues espero vencer a Héctor, Il.7.192, οὐδὲ ποσὶ ψαύσειν ἐδόκουν ... αἴης h.Ven.125, νικήσειν δοκέω πάντας ἀνθρώπους Sol.23.11, δοκεύμενος ... ἀλύξειν esperando escapar Opp.C.4.109.

II c. suj. de pers., cosa, abstr. o en constr. impers.

1 parecer, dar la impresión a alguien, frec. c. dat. del pron. pers.:

a) c. suj. de pers. e inf. concert. δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν Od.5.342, δόκησε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἢδη γιγνώσκουσα παρεστάμεναι κεφαλῆφι parecíale en su ánimo que (su mujer), habiéndole reconocido, estaba con la cabeza junto a él, Od.20.93, οὔτε ἔδοξε μαθεῖν Hdt.1.10, τί δ' ἂν δοκεῖ σοι Πρίαμος (ἔρδειν), εἰ τάδ' ἥνυσεν; ¿qué te parece (que hubiera hecho) Príamo, si este triunfo hubiera logrado? A.A.935, ὡς δ' ἂν ἐδόκουν μοι ἕκαστοι ... τὰ δέοντα μάλιστ' εἰπεῖν Th.1.22, ὁ δε Ἀγησίλαος ... τούτους οὐδ' ὁρᾶν ἐδόκει X.HG 4.5.6, οὐ δοκῶν κλύειν E.Med.67, μοι δοκεῖ τι ... λέγειν Κέβης Pl.Phd.63a, εἶπον ... ὅτι μοι δοκοῖεν ... ἀγνοεῖν Aeschin.2.102, οὐδέν μοι δοκοῦσι διαφέρειν Ep.Diog.3.5, ἵνα μ[ὴ] ὁ παῖς ... δοκοίη περιγραφήν τινα ὑπομένειν PAbinn.63.36 (IV d.C.);

b) c. suj. de pers., adj. pred. e inf. concert. parecer, tener reputación χοὔτως ἂν δοκέοιμι μετ' ἀνθρώπων θεὸς εἶναι Thgn.339, ἐδόκησεν ... ὕπατος ... ἔμμεν πρὸς ἀρετάν Pi.P.6.40, cf. O.13.56, πολλοὶ δοκέοντες εἶναι φίλοι οὐκ εἰσί Democr.B 97, ἄξιοί τε ἅμα νομίζοντες εἶναι καὶ ὑμῖν δοκοῦντες Th.1.76, ἐγὼ δικαίως <ἂν> καθαρὸς δοκοίην εἶναι Antipho 2.2.4, δοκοῦντες εἶναι τι Pl.Grg.472a, τὸ δοκεῖν τινὲς εἶναι ... προσειληφότες D.21.213, εἰ δοκοῦμεν ἄξιοι εἶναι si parecemos ser dignos Aeschin.2.53, εἴ τις δοκεῖ σοφός εἶναι 1Ep.Cor.3.18, cf. 11.16, Act.Ap.17.18, Eu.Marc.10.42, ἐδόκει τις εἶναι περιττός Plu.Arist.1, tb. en part. παρὰ δ' ὑμῖν τοῖς πρώτοις οὖσι τῶν Ἑλλήνων καὶ δοκοῦσιν ante vosotros, que ocupáis y se os reconoce entre los griegos el primer lugar Gorg.B 11a.33
abs. δοκέων op. ἀδόκητος Pi.N.7.31, Trag.Adesp.482, δοκοῦντες op. ἀδοξοῦντες E.Hec.295, οἱ δοκοῦντες hombres de reputación, Ep.Gal.2.2
c. suj. de cosa, abstr. u or. de inf. οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ ... κρανέεσθαι pues no me parece que el fin de la idea se cumpla, Il.9.625, δόκησε δ' ἄρα σφίσι θυμὸς ὥς ἔμεν ὡς εἰ ... en sus almas era igual que si ..., Od.10.415, ἐμὸν δοκήσει τἀμπλάκημ' εἶναι τόδε va a parecer que esa falta es cosa mía A.Pr.386, ὑπερβολὴ δὲ καὶ ἔλλειψις οὔ μοι δοκέει Democr.B 102, ἂν δ' ἁλῷ καὶ δοκῇ τοὔργον εἰργάσθαι pero si es cogido y parece que cometió la acción D.23.71, ὥστε φλόγα δοκεῖν καίεσθαι de tal modo que parece llama que arde Arist.Mete.342b3, δοκεῖ ἡ μοχθηρία ἀδικωτέρους ποιεῖν Arist.EE 1223b30, δοκεῖ δὴ ἥ τε ἐγκράτεια καὶ καρτερία τῶν σπουδαίων καὶ τῶν ἐπαινετῶν εἶναι Arist.EN 1145b8, οἱ δοκοῦντες ἀστέρες διάττειν Arist.Mete.341b34, οἱ μὲν εἰσὶ συλλογισμοί, οἱ δ' οὐκ ὄντες δοκοῦσι Arist.SE 164a24, πρ]ῶτον τὸ μὴ δοκε[ῖν] αὐ[τ]ῷ μηδέν Chrysipp.Stoic.2.40, cf. 3.147, τουτὶ ... εἶναι δοκοῦν μέγιστον este último argumento parece ser importante Plu.Arist.1, τὰ τῆς πλάνης μυστήρια δοκοῦσι ᾄδειν de un salmo, Hippol.Haer.5.10, σοὶ ... ἐναντία δοκεῖ (εἶναι) τὰ σύμφωνα Thdt.Eran.41
abs. part. neutr. subst. δοκέοντα γὰρ ὁ δοκιμώτατος γινώσκει, φυλάσσει Heraclit.B 28, Parm.B 1.31, παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν contra nuestro modo de pensar Th.1.84, τὸ σοὶ δοκοῦν ἡδέως ἂν ἀκούοιμι oiría con gusto tu parecer Pl.R.487d, τὰ δοκοῦντα τοῖς πολλοῖς las creencias de muchos Ph.1.450, en v. pas. τὰ νῦν δοκούμενα περί αὐτοῦ las opiniones corrientes sobre éste Pl.R.490a;

c) impers. c. dat. de pers. e inf. δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ λώϊον ἔσσεσθαι y a mí mismo paréceme mejor así, Il.6.338, ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα Il.12.215, δοκεῖ δὲ ἡμῖν τό τε θερμὸν ψυχρὸν γίνεσθαι Meliss.B 8.3, τινι ... τι πλεονέκτημα δοκεῖ προσεῖναι Arr.Epict.1.19.1, tb. sin dat. Βρασίδαν, εἰ ἠθέλησε ... δοκεῖν ἂν ἑλεῖν (se dice) que si Brasidas hubiera querido ... parece que hubiera capturado (la ciudad), Th.4.104, ἐδόκει πορευτέον εἶναι X.An.4.5.1, en inf. abs. y frases parentéticas ἐμοὶ δοκεῖν A.Pers.246, οἱ Καύνιοι αὐτόχθονες δοκέειν ἐμοί εἰσι Hdt.1.172, cf. 2.124, S.El.410, Plb.33.6.3, τῷ δοκεῖν al parecer Democr.B 3, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ según mi parecer A.Th.369, μὴ δοκησάτω τινί ¡nadie lo piense! A.Th.1037, μηδέ τῳ δόξῃ πάλιν que nadie imagine lo contrario A.Th.1040, ὥσπερ δοκεῖ καὶ λέγεται Arist.MM 1208b8
no parentético en apariencia op. τὸ δὲ ἀληθές I.AI 19.166, τῷ μὲν δοκεῖν op. ἔργῳ δέ PN.York 1a.6 (IV d.C.)
en uso paratáctico seguido de subj. ἦ δοκεῖ τοὺς θεοὺς ὑμνοῦντες σφόδρα τιμῶμεν; Pl.Epin.980b, ἐπὶ κῶμον δοκεῖ ἴωμεν ὥσπερ ἔχομεν Antiph.197.

2 de abstr. ser evidente o manifiesto, ser reconocido εἰ μὴ μετ' ἀρετῆς δοκούσης ἐς ἀλλήλους γίγνοιντο si (amistad y unión) no van acompañadas de una evidente rectitud de unos para con otros Th.3.10, tb. en v. med. ὥσπερ ἔχει δόξης ... ἡμᾶς ὁμολογεῖν περὶ αὐτῆς (δικαιοσύνης) δοκεῖσθαι οὕτω acerca de la justicia (solicito) que aceptemos que se nos muestra tal como corresponde a su buen nombre Pl.R.612d, αἱ δοκούμεναι Πέρσαις ... τέχναι Polem.Call.60
en fil., de axiomas οὐκ ἔστι δ' ὑπόθεσις ... ὃ ἀνάγκη εἶναι δι' αὑτὸ καὶ δοκεῖν ἀνάγκη una «hipótesis» es otra cosa distinta de lo que necesariamente es por sí mismo y por sí mismo es evidente Arist.APo.76b24.

3 en inf. o part. op. ‘ser’ parecer οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος ἀλλ' εἶναι θέλει pues no quiere parecer el mejor, sino serlo un adivino, A.Th.592, πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοκεῖν εἶναι προτίουσι muchos mortales estiman las apariencias con preferencia a la realidad A.A.788, τὰ μὲν πυργοῦσ' ἄνω τὸ μηδὲν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ' ἀπώλεσαν (los dioses) ensalzan unas veces a quien no es nada y abaten otras a quien parece algo E.Tr.613, μᾶλλον δοκοῦντες ἢ πεφυκότες σοφοί E.Fr.809, φύλακες ... μὴ ὄντες ἀλλὰ δοκοῦντες Pl.R.421a, cf. Grg.527b, ἐφιέμενος τοῦ εἶναι μᾶλλον ἢ τοῦ δοκεῖν Ph.1.438, Θεὸς γὰρ ὢν ἐδόκει ἄνθρωπος εἶναι Thdt.Eran.73
cf. los sent. I y II puestos en contraste τὰ ἀεὶ δοκοῦντα ὁριζόμενοι τῷ δοκοῦντι εἶναι ἀληθῆ los que afirman que las cosas que siempre parecen verdad son verdad para el que las cree Pl.Tht.158e, cf. 162c
abs. en inf. subst. la apariencia op. ‘la realidad’, ‘la verdad’ τὸ δοκεῖν καὶ τὰν ἀλάθειαν βιᾶται la apariencia hace violencia incluso a la verdad Simon.93, τοῦ δοκεῖν ἔχου μόνον tú procura tan sólo que parezca (una causa justa), E.Or.782, ἀπὸ τοῦ δοκεῖν ... ἀπὸ τοῦ εἶναι Pl.R.612d, ἐφιέμενος οὐ τοῦ δοκεῖν ἀλλὰ τῆς ἀληθείας Ph.2.88
fil. πόρρω λίαν τῶν δοκούντων καὶ δυνατῶν λέγουσιν dicen cosas demasiado alejadas de lo probable y de lo posible Arist.Metaph.1088a16.

III expr. decisión, resolución

1 estar dispuesto a, estar decidido a c. inf. concert. de verb. de acción ὅταν δ' ἀείδειν ... δοκῶ ... κλαίω y cuando estoy dispuesto a cantar, me echo a llorar A.A.16
gener. μοι δοκῶ estoy decidido μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν δοκῶ Ar.V.177, ἐγὼ μὲν αὐτὴν κἂν φιλῆσαί μοι δοκῶ Ar.Au.671, ταῦτα ... μοι δοκῶ καὶ τἆλλα ... ὑπερβήσεσθαι Aeschin.3.53, ἐξακεῖσθαί μοι δοκῶ τὸ δίκτυον Men.Fr.474, en v. med. Βρόμιον ... φυλακῆες δεσμοῖσιν δοκέοντο σιδηρείοισιν ἄγεσθαι Opp.C.4.296.

2 parecer bien c. dat. de pers. o personif. y frec. inf. εἰ δοκεῖ σοὶ ταῦθ' A.A.944, ἐπεὶ δοκεῖς τάδ' ἔρδειν καὶ λέγειν A.A.1649, ἐμοὶ δ' ὅπως τάχιστά γ' ἐμπεσεῖν δοκεῖ mi parecer es que irrumpamos cuanto antes A.A.1350, τοῖσι Ἕλλησι δόξαι ... ἀπαιτέειν Hdt.1.3, ἐδόκει τοῖς τε ἄλλοις καὶ μάλιστα τῇ νεότητι ἐπεξιέναι Th.2.21, ἔδοξε κἀμοὶ ... σοι γράψαι Eu.Luc.1.3, cf. Act.Ap.15.22, αἰ μὲ δόξξαι ... τι πλήθει ... ἄνδρας διακατίς ... ἀφάγεσθαι IG 92.609.7 (Naupacto VI/V a.C.), ἀλλ' εἰ δοκεῖ σοι Pherecr.163, ἐὰν σοὶ δόξῃ PGrenf.2.14.9 (III a.C.), τί σοι δοκεῖ; Eu.Matt.17.25, cf. Didache 13.7, εἴ σου δόξειε τῇ εὐμενεστάτῃ τύχῃ PTeb.326.13 (III d.C.), εἴ σοι δοκοῖ ἢ τῷ στρατηγῷ POxy.71.17 (IV d.C.), εἰ τῷ Θεῷ δόξειεν εἶναι PMasp.158.24 (VI d.C.), c. complet. ἔδοξέ μοι ἵν' αὐτὸς ὁ Καικιλιανός ... εἰς τὴν Ῥώμην ... ἀπιέναι Const.Ep. en Eus.HE 10.5.19, sin dat. γνῶθι τίνα πέμπειν δοκεῖ decide a quién te parece mandar A.Th.650, μοῦσαν στυγερὰν ἀποφαίνεσθαι δεδόκηκεν A.Eu.309, ὅπῃ δοκοίη por donde les parecía bien Th.2.100, en v. pas. ἐστὶ τοῦτ' ἐμοὶ δεδογμένον estoy convencido de ello E.Heracl.1.

3 esp. en resoluciones y decretos decidir, decretar c. dat. ἔδοξεν Ἀργείοισιν decidieron los argivos A.Supp.605, τοιαῦτ' ἔδοξε τῷδε Καδμείων τέλει A.Th.1025, δήμου προβούλοις ... Ἐτεοκλέα ... θάπτειν ἔδοξε A.Th.1008, δοκεῖ ἡμῖν χρῆσθαι τὸν βουλόμενον ἀδόλως καὶ ἀδεῶς Th.4.118, esp. en inscr. ἔδοχσεν τι δμι IG 13.1.1 (VI a.C.), ἔ]δοχσεν τι βολι καὶ τι δμι IG 13.31.3, cf. 36.1, 127.5 (todas V a.C.), ἔδοξεν Καρχηδονίοις Ἄννωνα πλεῖν Hanno Peripl.1, paród. cóm. ἔδοξε τῇ βουλῇ τάδε τῇ τῶν γυναικῶν Ar.Th.372
en perf. pas. impers. está decidido o decretado, está sancionado sin dat. εἰ ... ἐπαινῆσαι ... δεδόκηται Pi.N.5.19, δέδοκται ... αὐτοῖσι ἀπόλλυσθαι está decretado ... que ellos mueran Hdt.4.68, cf. 6.109, νῦν ὦν δέδοκται ... τὸ ποιητέον ἡμῖν ya está decidido lo que hemos de hacer Hdt.9.60, cf. 74, c. dat. εἴ τοι δέδοκται μὴ παραμένειν Hdt.8.100, εἰ δέ τοι οὕτω δεδόκηται γίνεσθαι si has decidido que esto sea así Hdt.7.16γ, δήμου δέδοκται παντελῆ ψηφίσματα A.Supp.601, οὕτω δέδοκται S.Ph.1277, cf. Tr.719, cf. Th.1.125, δεδόχθαι τῇ βλῇ καὶ τῷ δήμῳ IG 13.127.12 (V a.C.), δεδόχθαι τῷ δήμῳ IG 11(4).543.9 (III a.C.), TAM 3(1).7.17 (Termeso I a.C.), ταῦτα ἡμῖν δεδόχθω Luc.Tim.44, cf. 42
part. neutr. subst. δοκοῦντα καὶ δόξαντ' ἀπαγγέλλειν με χρή debo anunciar lo que decretan y han decretado A.Th.1005, τὰ δόξαντα S.El.29, D.3.14, en v. pas. τὰ δεδογμένα Hdt.3.76, cf. S.OC 1431, Th.3.49, δεδογμέν' ... τήνδε κατθανεῖν se ha decretado que ella muera S.Ant.576, κ]ατὰ τὰ δεδοχμένα τοῖς [Ἀμ]φικτύοσι FD 4.357.14 (III a.C.)
τὸ δεδογμένον lo decretado μὴ ἁπλῶς μάχεσθαι τῷ δεδογμένῳ no luchar de ningún modo contra el hado, POxy.120.6 (IV d.C.)
ac. abs., gener. en aor. neutr. μνημόσυνα ἔδοξε λιπέσθαι κοινῇ, δόξαν δὲ σφι ἐποιήσαντο λαβύρινθον Hdt.2.148, δόξαν αὐτοῖς ... ὥστε διαναυμαχεῖν Th.8.79, δόξαν ἡμῖν ταῦτα Pl.Prt.341c, cf. Plb.6.4.5, δόξαν ἡμεῖν ἔγραψα POxy.44.10 (I d.C.), ψήφῳ δοκῆσαν habiéndose decidido por decreto E.Heracl.186, ἰδίᾳ δοκῆσάν σοι τόδ' ἢ πάσῃ πόλει; E.Supp.129, δόξαντα δὲ ταῦτα καὶ περανθέντα una vez aprobado y cumplido esto X.HG 3.2.19, cf. An.4.1.13, tb. gen. δόξαντος δὲ τούτου X.HG 1.1.36, δόξαντος δὲ σφίσι ... χρήσασθαι Plb.2.26.7, δόξαντος δὲ τῷ συνεδρίῳ Plb.21.32.1.
• Etimología: Como lat. doceo deverbativo rel. c. la r. *dek- ‘adecuarse’, ‘adaptarse’, que da lugar a gr. δέκομαι, δέχομαι q.u., lat. decet, etc.