διάκριμα, -ματος, τό


1 fil. distinción concreta op. ἕνωμα, συναίρεμα, σύγκριμα Dam.Pr.53, 56.

2 n. de un tipo de peineta para asegurar el peinado Gloss.2.23, 3.33.

3 decreto, Gloss.3.136.