διάβρωσις, -εως, ἡ
• Morfología: [jón. gen. -ιος Aret.SA 2.2.8]


1 masticación de una planta εἰ δὲ καδμείη εἴη, ἀνέχεσθαι τῆς διαβρώσεως Dsc.5.74.5, de alimentos αἵ τε τῶν δυσφόρων ... διαβρώσεις καὶ διαιρέσεις el modo en que (las hormigas) mastican y despedazan los alimentos difíciles de transportar Plu.2.967f.

2 medic. ulceración τῶν ἐντέρων I.BI 7.453, cf. Gal.8.262, βλεφάρων Dsc.1.105, τῶν ὑμ[έ]νων ἐπ[ὶ σταφ]υλώματος medic. en Marganne, L'ophthalmologie p.134, cf. Aët.7.27, de los tejidos, gener. ἀπὸ ῥήξιος ἀγγείου, ἢ διαβρώσιος, ἢ ἀραιώσιος ἀνάγεται Aret.l.c., cf. SD 2.11.4, Plu.2.1087e, Aët.5.101, Paul.Aeg.3.31.1
corrosión ἡ ὑπὸ δριμέος χυμοῦ δ. Gal.8.81.