διάβλεψις, -εως, ἡ


1 apertura de los ojos dicho de un ciego que recupera la vista, Aq.Is.61.1.

2 clarividencia τῆς τοῦ νοῦ αἴτιον διαβλέψεως Origenes Comm.in Mt.11.14 (p.58), cf. Basil.M.30.568A.