διαχειροτονέω


decidir por votación a mano alzada entre dos opciones εἴτε ...  ... IG 13.61.5 (V a.C.), εἴτε ... εἴτε ... D.59.4, ἐν τῷ διαχειροτονεῖν ἦν ἡ βουλὴ πότερα ... ἢ ... D.47.43, cf. Arist.Ath.49.2, διαχειροτονῆσαι τὸν δῆμον ὁπόσον δεῖ αὐτοῖς μερίσαι Ath.Council.78.18, cf. 19 (III a.C.), c. ac. ὁ δὲ δᾶμος] διαχειροτονείτω τὰν ἀ[ξίαν τὰς δωρε]ᾶς ICos ED 206.14 (III a.C.), en v. pas. ὁπότερος ... ἂν δόξῃ διαχειροτονούμενος el que de los dos por votación haya parecido bien Pl.Lg.755d, τούτων δὲ διαχειροτονουμένων sometidas a votación ésas (dos propuestas), X.HG 1.7.34
p. ext. decidir, designar διαχειροτονοῦσιν οἷς βούλονται τὴν ἡγεμονίαν I.BI 4.592.