διατροφή, -ῆς, ἡ


1 abastecimiento, avituallamiento de ciudades ἡ ἀπὸ τῶν ἀνδραπόδων ἀποφορὰ τὴν διατροφὴν τῇ πόλει αὔξοι ἄν X.Vect.4.49, en tiempos de crisis ἐπορίσατο σῖτον εἰς σπέρμα καὶ διατροφήν IPrusa 1001.18 (II a.C.).

2 gener., ref. individuos mantenimiento, subsistencia, sustento Men.Epit.129, Fr.14, ταῖς μὲν σαρξὶ χρῶνται πρὸς διατροφήν utilizan la carne (del avestruz) como alimento D.S.3.28, πολλὰ τῆς χώρας ἐχούσης πρὸς διατροφήν D.S.2.57, μηδὲ τὴν ἀναγκαίαν ἐχούση (sic) διατροφήν BGU 1848.24 (I a.C.), cf. SEG 39.1180.60 (Éfeso I d.C.), SB 6.8 (III d.C.), PTeb.52.16 (II a.C.), POxy.3473.29 (II d.C.), τῶν παιδίων καὶ τῆς γυναικός PPrincet.57.11 (II d.C.), τῶν ἀδελφῶν Chrys.M.52.677, cf. Mac.Aeg.Serm.B 48.5, del género humano Corp.Herm.13.17, del maná enviado por Dios, I.AI 3.27
en plu. medios de vida, 1Ep.Ti.6.8.