διαπάλη, -ης, ἡ


pelea διαπάλαι πολεμίου Plu.Cor.2, cf. 2.50f.