διαιτάω
• Morfología: [impf. c. doble aum. 2a sg. ἐδιῃτῶ Lib.Or.64.93, jón. v. med.- pas. impf. sin aum. διαιτώμην Hdt.3.65, διαιτᾶτο Hdt.4.95; dór. aor. ind. διαίτᾱσεν Pi.P.9.68, v. pas. sin aum. διαιτήθη Hdt.2.112; perf. inf. c. doble red. δεδιῃτηκέναι D.33.31, v. med.-pas. δεδιῄτημαι Th.7.77]


A rel. la vida y la comida

I en v. med.-pas.

1 pasar la vida, vivir de una determinada manera:

a) c. ac. int. o adv. de modo δίαιταν διαιτᾶσθαι μοχθηράν llevar un régimen de vida penoso Pl.Ep.330c, cf. Plu.Per.34, πολλὰ μὲν ἐς θεοὺς νόμιμα δεδιῄτημαι he pasado la vida realizando muchos actos piadosos en honor de los dioses Th.7.77, cf. 1.6, ἀδεῶς Hdt.3.65, ἀκριβῶς διαιτᾶσθαι vivir con austeridad And.4.32, ἀνειμένως διαιτᾶσθαι llevar una vida relajada Th.2.39, μὴ ἀκολάστως διαιτᾶσθαι no llevar una vida disipada Arist.Pr.949a25, αὐ[τοτε]λῶς Phld.D.1.22.13, ἀθρύπτως διαιτᾶσθαι vivir con austeridad Plu.2.180e;

b) c. giro prep. compl. de lugar o adv. de lugar vivir en, habitar en ἐπ' ἀγροῦ Hdt.1.120, ἐν δόμοισιν S.OC 769, ἐν τοῖς ἀγροῖς Th.2.14, ἐν Πειραιεῖ Lys.32.8, ἐν ᾧ (πύργῳ) Aen.Tact.11.3, ὑπὸ φρύγανα ἄγρια LXX Ib.30.7, ὑπὸ γῆς Lib.l.c., διαιτήθη Ἑλένη παρὰ Πρωτέϊ Helena vivió en casa de Proteo Hdt.2.112, cf. S.OC 928, Pl.Phd.61e
c. adv. de lugar δ. ἄνω, κάτω vivir en el piso superior, en el inferior ἐγὼ μὲν ἄνω διῃτώμην, αἱ δὲ γυναῖκες κάτω Lys.1.9, cf. Hdt.4.95
fig. ἐν ὅπλοις ἀεὶ καὶ πολεμικοῖς ἔργοις διαιτᾶσθαι vivir siempre en las armas y en trabajos guerreros, e.d. vivir dedicado a ... Hdn.6.9.5.

2 alimentarse de c. ac. int. τἄλλα, ὅσα διαιτώμεθα todo aquello que nos sirve de alimento Hp.Vict.3.67, cf. VM 3
en v. pas. ser mantenido o alimentado τούτου δὲ τελευτήσαντος ... ὁ υἱὸς αὐτοῦ παρ' ἐμοὶ διαιτᾶται PBaden 14.14 (I a.C.), cf. POxy.495.10, 497.13, 906.6 (todos II d.C.), τήν γε ὁμογνησίαν μου ἀδελφὴν ... παραμεῖναι θέλω τῇ εὐνο[υσ]τάτῃ μου συμβίῳ ... διαιτωμένην POxy.2474.33 (III d.C.), cf. Hsch.
sobrevivir, salir adelante διαιτώμενον ... ἐξ ὧν ἐλόγευεν διὰ δομάτων UPZ 2.7 (II a.C.).

II en v. act., medic.

1 intr. seguir una dieta ἐνδέχεται ἁδροτέρως διαιτᾶν Hp.Aph.1.7, διαιτᾶν ὡς ἤθελες Hp.Epid.3.9, cf. Arist.Top.110b19.

2 tr. someter a un régimen, tratar δ. τοὺς νοσοῦντας οἴκοι tratar a los enfermos en casa Plu.Cat.Ma.23, en v. pas. (σκέλος) ἔν τε γὰρ τῇ φύσει διαιτᾶται pues (a la pierna) se la trata en su forma natural Hp.Art.58, cf. Porph.Abst.1.2.

III en v. act.

1 tratar, investigar, estudiar c. ac. οὐκ ἄτοπον οὖν ἔνια καὶ τῶν ὑπὸ τούτου λεγομένων διαιτῆσαι Str.2.2.1, ταῦτα Numen.25.1, c. περί y gen. περὶ τῆς γραφῆς τῆς Κρατητείου διῃτήσαμεν Str.2.3.8.

2 tratar de forma crítica, criticar, censurar ἐκείνους Str.1.2.1.

B rel. la mediación

I 1arbitrar, ser árbitro c. dat. δ. ἡμῖν servirnos de árbitro D.21.84
c. ac. int. δ. δίαιταν ejercer un arbitraje Arist.Ath.53.5, κρίσεις I.AI 14.117
c. ac. compl. dir. οἱ γὰρ τὴν Οἰνῇδα καὶ τὴν Ἐρεχθῇδα διαιτῶντες los que actúan como árbitros de la(s tribus) Eneida y Erecteida D.47.12, νείκη δ. dirimir querellas D.H.7.52, δ. τὴν ἀντινομίαν dirimir el conflicto Plu.2.742a, c. dat. de pers. ὄλβιος ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ Theoc.12.34, cf. Plu.Cor.35
abs. ἐπιτρέψαι τῷ τε κηδεστῇ τῷ τούτου ... διαιτῆσαι Is.2.29, cf. 12.11, IG 22.2834 (IV a.C.), PLips.43.7 (IV d.C.)
fig. dirimir, resolver ἐν τῷ μεταξὺ τῆς ψυχῆς τὸ αἰδούμενον Hld.4.6.1, τὸ δεδηγμένον τῆς ψυχῆς Hld.7.28.1
decidir mediante arbitraje, fallar o sentenciar παρὰ τὴν ἀπόρρησιν ... δεδιῃτηκέναι haber fallado, en contra de la prohibición D.33.31, c. inf. δ. ἡμᾶς ἀποστῆναι Is.2.31
part. ὁ Διαιτῶν El Árbitro tít. de una obra de Éupolis, Poll.7.168
fig. actuar de mediador αὐτοῖς App.BC 5.93
tb. en v. med.-pas. οὐ <δε>διῄτησαι ἡμᾶς no has llegado a un acuerdo con nosotros, POxy.1061.3 (I a.C.) en BL 7.134.

2 juzgar en v. pas. οὐδ' ὡς υἱὸς ἀνθρώπου διαιτηθῆναι LXX Iu.8.16.

II usos deriv.

1 culminar, cumplir κεῖνο Pi.l.c.

2 gobernar πόλιν ... λαόν τε Pi.O.9.66
administrar, encargarse de, organizar τὰ ἐκ τῶν διαθηκῶν Luc.Tox.23, τἄλλα οἷς τὸ πολυτελὲς τῶν ἐδεσμάτων ὁ Θεαγένης διῄτησεν Hld.3.10.3.
• Etimología: Comp. de διά y de *αἰτάω, deriv. de la r. de αἶσα q.u.