διαδρομή, -ῆς, ἡ
• Morfología: [dór. plu. gen. διαδρομᾶν A.Th.351]


I como n. de acción

1 carrera εὐνοῦχος ἐκ κυνηγεσίης καὶ διαδρομῆς ὑδραγωγὸς γίνεται Hp.Epid.7.122, τῆς διαδρομῆς αἰτίας (θανάτου) ... γενομένης Antipho 3.4.4, πλήρης ἦν ἡ πόλις θορύβου καὶ φώτων καὶ διαδρομῆς Plb.15.30.2, cf. D.S.20.15, Plu.Cor.30, Ages.31, Pel.12, ref. una maniobra de caballería, Sud.
heleníst., como ejercicio de entrenamiento milit. para jóvenes y efebos διαδρομὰς ἐτίθει τοῖς τε ἐφήβοις καὶ τοῖς νέοις ISestos 1.36, cf. 69 (II a.C.), SIG 694.56, OGI 764.48 (ambas Pérgamo II a.C.), Milet 1(9).368.18 (II/I a.C.), ἐνόπλιοι διαδρομαί Sud.
fuga ἁρπαγαὶ δέ, διαδρομᾶν ὁμαίμονες A.l.c.
δ. ... σπιλάδος ráfaga de viento Plu.2.476a
astr. αἱ διαδρομαὶ τῶν ἀστέρων las estrellas fugaces Arist.Mete.341a33, Ptol.Tetr.2.14.10
medic. πνευμάτων διαδρομαί gases, borborigmo Dsc.5.45
como síntoma φρικώδης δ. escalofrío Philum.Ven.17.1, νυγματώδης Sor.105.15, 114.10.

2 de una enfermedad difusión, propagación, contagio ἐν σώματι προσκρουμάτων διαδρομὰς ὀξείας ἐχόντων Plu.2.825d.

3 lapso de tiempo τί ἡμέρα; ... δωδεκάωρος δ. Secund.Sent.4, μετὰ τὴν τοῦ εἰρημένου χρόνου διαδρομήν Cod.Iust.1.3.45.1b.

II concr.

1 paso de un jabalí ὅπως ἂν ᾖ αὐτῷ ἱκανὴ δ. X.Cyn.10.8
anat. conducto τὰς διαδρομὰς τῶν πόρων ὀνομάζει στενωπούς Longin.32.5.

2 estanque usado como vivero de peces ἰχθυοτρόφος Plu.Luc.39.