διαδικασία, -ας, ἡ


jur.

1 proceso, pleito para la adjudicación de derechos, gener. sobre propiedades IG 13.71.12, 15 (V a.C.), διαδικασίαν γράφειν entablar un proceso de adjudicación Aeschin.3.146, διαδικασίαν διαδικάσασθαι IG 22.1622.d.527 (IV a.C.), ποιεῖν διαδικασίαν D.24.13, cf. IAdramytteion 16.48 (II a.C.), τὰς διαδικασίας εἰσάγειν Arist.Ath.61.1, διαδικασίαν ἀπενεγκεῖν IG 22.1620.37 (IV a.C.), καλεῖν ... εἰς διαδικασίαν D.H.4.35, ἕλκειν ἐπὶ διαδικασίαν Polem.Call.53, κλήρου δ. D.44.7, cf. Lib.Arg.D.56.3, Harp.s.u. ἀντιγραφή, δ. ὑπὲρ τῆς ἱερωσύνης τοῦ Ποσειδῶνος D.H.Din.10.20, cf. 11.5, 9, ἡ πρὸς Μακάρτατον δ. D.H.Dem.13.4, περὶ τῆς γυναικός Charito 5.8.6, περὶ τῆς Περσῶν ἡγεμονίας Plu.2.488c, cf. Lys.17.1, Hyp.Fr.70.2, IEphesos 7.2.23 (I a.C.), Lib.Decl.26.6, Ath.425b, Gr.Nyss.Or.Dom.13.29, Sch.Aeschin.3.328a
fig. δ. ... περὶ τῶν παθῶν Plu.Lib.2, δ. ... τοῖς νόμοις πρὸς τοὺς λόγους Lib.Or.62.23, del juicio de Dios, Basil.Ep.226.3.

2 sentencia, resolución de adjudicación ἐπεὶ δὲ ἀκούσειεν αὐτῶν, πολὺν χρόνον ἀνεβάλλετο τὴν διαδικασίαν X.Cyr.8.1.18
de donde adjudicación judicial διαδικασίαν τεύχεσθαι D.28.17, (γραφαὶ δὲ καὶ δίκαι) εἰς ἐπιτροπῆς διαδικασίαν (acciones públicas y privadas) para la adjudicación de tutela Arist.Ath.56.6, ἡ τῶν ἀριστείων δ. la adjudicación de recompensas a magistrados por sus servicios, Pl.Lg.954d.

3 juicio o examen de aptitud al que se someten arcontes y trierarcos tras su elección, sinón. de δοκιμασία Lex.Rhet.Cant.12.15
tb. para ser admitido en una fratría mediante la votación de sus miembros IG 22.1237.26, 70 (IV a.C.), cf. Hsch.
διαδικασίαν ... προθεῖναι ταῖς γνώμαις proponer un escrutinio para las opiniones, e.d. someter a voto las opiniones D.H.11.21.