διαβρεχής, -ές


mojado, empapado Κενταύρου πέπλος Luc.Trag.304 (cód.).