διαβοάω


I tr.

1 proclamar a gritos, hacer público c. ac. παντάλαν' ἄχη διαβοάσω A.Pers.638, διαβοήσετε ἄφεσιν LXX Le.25.10, c. complet. τῶν ... ἐχθρῶν διαβοώντων ὡς δεινὸν εἴη εἰ τοὺς νόμους βιασάμενος κάτεισι Th.8.53, cf. 78, ὅτι ὁ Κόμοδος μὲν τέθνηκε Hdn.2.2.2, c. inf. ἐκεῖσε χωρεῖν τοὺς διαλλάττοντας διεβόησαν proclamaron que los que mueren fueran allí Corn.ND 35
frec. en v. pas. difundirse c. suj. de cosa ταῦτα δὴ διαβεβόηται Pl.Ep.312b, διεβοήθη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραω LXX Ge.45.16, διαβοηθέντος δὲ τοῦ πάθους ἀνὰ τὴν πόλιν ὅλην D.H.7.26, c. complet. διαβεβοῆσθαι γὰρ ὅτι πυρίπνοοι ταῦροι περὶ τὸ τέμενος ὑπῆρχον D.S.4.47, cf. 17, c. ὡς Str.3.5.5
ser famoso, ser conocido ἄνδρες ἐπὶ στρατηγίᾳ διαβεβοημένοι D.S.12.1, cf. 15.80, D.H.2.76, Parth.4.1, I.Ap.2.131, διεβοήθη μᾶλλον ἐν τοῖς Ἕλλησιν εἰπών ... Plu.Sol.11, διεβοήθη πρὸς τοὺς ἐκτὸς ἀνθρώπους Plu.Per.19, μετὰ πολλῶν καὶ σοφῶν καὶ σφόδρα ἐπὶ συνέσει διαβεβοημένων Luc.Nec.6, cf. Ant.Lib.12.4, 22.2, Synes.Ep.43, τὸν διαβεβοημένον Καλυδώνιον ὗν el famoso jabalí de Calidón D.S.4.34, τὸ διαβεβοημένον τοῦ κριοῦ δέρος χρυσόμαλλον D.S.4.40, cf. 5.10, λαμπρᾷ τε πόλει καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις διαβοηθείσῃ I.BI 7.4, cf. AI 15.315, τῆς δὲ πράξεως διαβοηθείσης Plu.Tim.5, τῆς Μιλτιάδου στρατηγίας διαβοηθείσης Plu.Them.3, διαβεβόηται ... παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἡ ... ὑμῶν εὐεργησία PLond.1677.5 (VI d.C.), cf. Hsch.s.u. Κυζικηνοὶ στατῆρες.

2 fact. hacer resonar πᾶσαν ... Ἑλλάδα ... ψευδέσι φήμαις διαβοῶσιν Const.Or.S.C.10.

II intr. en v. med. gritar a porfía D.26.19.