διαβουλεύω
• Alolema(s): dór. διαβωλ- IG 5(2).343.29 (Orcómeno IV a.C.)
• Morfología: [aor. part. plu. ac. masc. δ[ι]αβωλευσαμίνς IG l.c.]


I en v. med.

1 deliberar, discutir abs. οὐδ' ἂν διαβουλεύσασθαι ἔτι ἔφη Th.7.50, cf. 2.5, 6.34, εἰς ὃν διαβουλευόμενοι ἐλοιδόρουν LXX Ge.49.23, c. ac. compl. dir. ἀκμὴν τοῦ πέμπειν τὴν ... βοήθειαν Plu.2.346c, c. περί y gen. περὶ τοιούτων ἔργων And.3.21, περὶ τῶν ἐν χερσίν I.AI 19.249, c. or. interr. indir. τί δεῖ πράττειν Plb.3.84.5, εἴτε Νίκαιαν αὐτὴν ... χρὴ ὀνομάζεσθαι εἴτε ... Luc.Hist.Const.31, cf. Hsch.s.u. ἀγοράζειν.

2 esp. en aor. decidir abs. ἐν τῷ παραχρῆμα νῦν διαβουλεύσασθαι And.2.19, cf. D.C.78.26.4, c. inf. ἀφεῖναι ... αὐτόν Luc.Pisc.24, c. inf. y περὶ c. ac. περὶ τὸν ἀ[π]υδοσμὸν ... χρόνον τάξασθαι IG l.c., c. or. interr. indir. εἴτε πολεμητέον εἴτε διὰ φιλίας ἀπαλλακτέον ... Pl.Plt.304e.

II en v. act. agotar la legislatura ref. la βουλή Arist.Ath.32.1.