διαβιβάζω
• Morfología: [fut. διαβιβῶ Pl.Lg.900c, D.23.157, Moer., διαβιβάσω X.An.4.8.8, 5.2.10, Moer.]


I 1hacer pasar, hacer cruzar, transportar por mares o ríos, c. ac. compl. dir. y giro prep. local κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας ... τὸν στρατόν Hdt.1.75, ὁπλίτας ... ἐς αὐτήν (τὴν νῆσον) Th.4.8, cf. 1.105, εἰς δὲ τὰς ἱερὰς τῶν νήσων οὐδὲ διαβιβάζειν οἷόν τε κύνας X.Cyn.5.25, cf. An.5.2.8, HG 3.4.12, Lys.2.28, Antipho 5.52, LXX Nu.32.30, εἰς τὴν Μεσσήνην τὰς δυνάμεις Plb.1.20.13, cf. I.AI 7.9, Plu.Phoc.32, Paus.3.9.1, ἐξ Ἀσίας ... στράτευμα Plu.Brut.36, cf. Luc.Hipp.2, D.C.40.35.4, sin indic. local, c. ac. compl. dir. de pers. (τὸν Χαρίδημον) D.l.c., τοὺς Φωκικοὺς ξένους Aeschin.3.87, ὀλίγῳ πλείους τούτων διαβιβάσας Isoc.4.144, cf. 166, τὸν βασιλέα LXX 2Re.19.19, πρώτην ... τὴν Δηιάνειραν D.S.4.36.4, cf. D.H.5.14, c. ac. compl. dir. de lugar τὸν ποταμόν Pl.Lg.900c, D.S.4.36.3, Aesop.65, c. doble ac. de pers. y lugar μὴ διαβιβάσῃς ἡμᾶς τὸν Ἰορδάνην LXX Nu.32.5, cf. Sap.10.18, 2Re.19.16, D.H.20.3, τοὺς πολίτας ... τὸν Εὐρώταν Plu.Pel.24, en v. pas. νομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων διαβιβαζόμεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ X.An.3.5.2.

2 gener. conducir, hacer entrar εὐθὺς διαβιβάζει ὁ Κῦρος τοὺς Πέρσας πρώτους X.Cyr.4.1.9.

II fig.

1 c. ac. de pers. conducir, llevar ἔλαθες γάρ με μικροῦ καὶ εἰς πέρας τῷ λόγῳ διαβιβάζων pues has estado a punto de llevarme hasta el final con tu relato sin que yo me dé cuenta Hld.2.24.4.

2 c. ac. abstr. y giro prep. transferir, traspasar διαβιβάζειν ἐπὶ τὰ ὁμοειδῆ τὸ χρήσιμον llevar lo útil junto a sus semejantes Chrysipp.Stoic.2.31, τὸν λόγον ἐπὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῆς Εὐρώπης D.S.19.10, τοῦτο δὴ τὸ οἴκοθεν ἔθος διαβιβάζει καὶ ἐπὶ τὸν Ὀδυσσέα este hábito suyo lo transfiere incluso a Odiseo Aristid.Or.28.29, εἰς τὸ γένος τὴν τιμωρίαν Hld.4.20.2
mús. διαβιβάζοντα τὸ μέλος πολλάκις ἐπὶ τὴν διάτονον παρυπάτην haciendo que con frecuencia la melodía pase a la segunda cuerda diatónica Plu.2.1134f.

3 superar las distintas fases de una competición deportiva διαβιβάσαντα κλήρους βʹ JRS 3.1913.291.19, cf. 20, 295.23 (todas Antioquía de Pisidia III d.C.).

4 c. ac. de tiempo pasar τὸν χειμῶνα διαβιβάσασαι Sch.Th.3.69
abs. pasar el tiempo μετὰ ῥίγους διεβίβασα Sch.Ar.Pl.846D.

5 gram. determinar en v. pas. ἡ ἐνέργεια ὡς πρὸς ὑποκείμενόν τι διαβιβάζεται A.D.Synt.277.10.