διαβασανίζω


probar a conciencia, examinar concienzudamente c. ac. de pers. τοὺς κακούς Pl.Lg.736c, en v. pas. Pl.Lg.961a
c. ac. de cosa τούτων τινὰ τῶν φαντασιῶν Arr.Epict.3.26.13, cf. Simp.in Ph.259.9
c. dat. instrum. ταῖς ἐμπειρίαις por medio de la experiencia Pl.Lg.957b, τῷ λογισμῷ por la reflexión I.AI 5.266.