διήγησις, -εως, ἡ


1 narración, exposición, explicación θεία καὶ μακρά Pl.Phdr.246a, τὸ τῆς ἱστορικῆς διηγήσεως ἦθος Plb.38.4.1, cf. Aeschin.Ep.4.1, Str.13.1.36, Luc.Philops.37, Am.4, D.L.3.80, Ath.602f, δ. τις ... ὑβριστική una historia violenta D.H.Dem.11.2, εἰς σαφεστέραν διήγησιν para una más clara explicación Gr.Naz.M.35.1240C, cf. Plb.7.13.3, Ps.Dicaearch.3.8, LXX 2Ma.2.32, Posidon.162, D.H.Th.10.3, D.S.16.1, Str.8.3.16, I.AI 11.68, Luc.Somn.17, Longin.25, Babr.59.16, Vett.Val.240.1, Gal.2.690, Hermog.Inu.2.4 (p.114, 115), Lib.Ep.730.3, Eus.HE 5.28.1, Origenes Princ.3.12 (p.214), Hom.6.2 in Ier. (p.49), c. gen. subjet. Λιβύων διηγήσεις Plu.2.975d, c. gen. obj. ἐν τῇ τοῦ γλυκέος οἴνου διηγήσει en la exposición acerca del vino dulce Hp.Acut.51, δ. οὖσα γεγονότων ἢ ὄντων ἢ μελλόντων Pl.R.392d, cf. 506e, ἡ ... ἀδολεσχία ἐστὶ ... δ. λόγων μακρῶν Thphr.Char.3.1, cf. LXX Si.39.2, Ph.1.348, 2.579, Plu.2.358f, 546d, τῆς θεραπείας ἡ δ. Gal.18(2).536, cf. Hld.2.11.1, Ach.Tat.8.4.4, Gr.Nyss.Hex.11, Pall.H.Laus.65.tít., c. giro prep. c. περί: αἱ μεταξὺ τῶν λόγων διηγήσεις περὶ αὑτοῦ ... οἷον «καὶ ἐγὼ ἔφην» las aclaraciones sobre sí mismo intercaladas en los discursos, como «decía yo» Pl.Tht.143c, ἐν τῇ διηγήσει τῇ περὶ τὴν πολιορκίαν Arist.HA 601b2, cf. D.S.4.85, Eu.Luc.1.1, c. otras prep. ἡ παρὰ σου δ. Hld.3.4.7, ἡ καθ' ἕκαστον τῶν ὑποκειμένων δ. Hdn.Fig.p.94
usos especializados en crít. lit. y ret. exposición τῶν δ' Αἰτίων Καλλιμάχου διηγήσεις exposiciones en prosa de los Αἴτια de Calímaco Call.Dieg. en PMil.Vogl.18.6b, dif. de διήγημα por ser más larga, Ammon.Diff.139, cf. Hdn.Fr.Philet.67, pero sinón. de διήγημα Theo Prog.78.17, op. μίμησις por ser las dos partes de la ποιητική Aristid.Quint.74.10, τέσσαρες δὲ διηγήσεων ἰδέαι cuatro son los tipos de exposición Sch.Er.Il.1.366b
en ret. narración, parte expositiva del discurso tras προοίμιον Pl.Phdr.266e, Arist.Cat.14b3, Rh.1416b30, Anaximen.Rh.1438b28, Zeno Stoic.1.23, D.H.Is.14.2, Lys.16.4, C.C.109, Arr.Epict.2.2.7, D.L.7.43, Aps.p.249, Them.in Ph.173.18, Anon.in Rh.248.4.

2 informe, exposición escrita ἀξιολόγου διηγήσεως περὶ τῆς γενηθείσης ἡμῖν ἐντυχίας πρὸς Ἐλεάζαρον ... συνεσταμένης habida cuenta del interés que presenta el relato de nuestra embajada ante Eleazar Aristeas 1, τὰ δὲ τοῦ πράγματος τοιαύτην ἔχει τὴν διήγησιν POxy.1468.11 (III d.C.), πάντων τὴν διήγησιν πεποίημαι δι' οὗ προὔθηκα δημοσίᾳ μαρτυροπ[ο]ι[ή]ματος ya he hecho un relato detallado de todos estos hechos en el atestado que presenté en público, POxy.4122.8 (IV d.C.), πεποίημ(αι) τοῦτο τὸ γραμμ(άτιον) κατὰ τὴν ἀνωτέρ(αν) διήγησιν PHeid.330.8 (VI/VII d.C.), cf. PMonac.7.47 (VI d.C.), POxy.3955.26 (VII d.C.), κατὰ τὴν ὑποτεταγμένην διήγησιν PLond.1007b.15 (VI d.C.), cf. SB 5357.10 (V d.C.).