διέρχομαι
• Morfología: [ép. aor. inf. διελθέμεν Il.24.716]


A tr.

I c. ac. local

1 atravesar, recorrer en sent. amplio μέγα ἄστυ Il.6.392, τὴν χώραν Pl.Mx.240b, λειμῶν' E.Hipp.77, διελθεῖν τὴν πολεμίαν recorrer el país enemigo Th.5.64, τὴν Θετταλίαν Plb.4.61.1, ἔργα los campos, Call.Lau.Pall.62, cf. Act.Ap.13.6.

2 en sent. lineal definido recorrer, completar τῆς ὁδοῦ τὸ πέμπτον μέρος Hdt.3.25, cf. Ar.Eq.621, Pax 826, οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων X.An.3.3.11, διελθεῖν ... τὴν ἄπειρον ἀδύνατον Arist.Ph.265a19
geom., astr. τὴν περιφέρειαν δ. describir el arco Autol.Ort.2.15, cf. Sphaer.2.15, τὰς ... περιφερείας ... ὁ ἥλιος διελεύσεται Papp.536, (ὁ ἥλιος) διέρχεται τὸν πόλον Ach.Tat.Intr.Arat.18.

3 atravesar, trasponer, cruzar un paso o un obstáculo θύρας Lys.12.16, τὰ Καρδούχεια ὄρη X.An.4.1.3, la guardia Act.Ap.12.10.

II c. ac. de colect., pers. y abstr.

1 c. suj. de pers. caminar entre, pasar a través de, entre μέγα πῶϋ Il.3.198, κλισίας Il.13.144
fig. μυρίων τ' ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας E.HF 1276, μέγαν ὄλβον Theoc.25.111.

2 traspasar, sobrevenir c. ac. de pers. y suj. de sentimientos o pensamientos ἵμερος ... Ἡρακλῆ διῆλθε S.Tr.477, ἐμὲ διῆλθέ τι a mi me ha traspasado algún (dolor), E.Supp.288
fig. τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία Eu.Luc.2.35
abs. διέρχεται, διέρχεται (me) traspasa, (me) traspasa (el dolor), S.Ph.743
de la voz, noticias alcanzar, difundirse βάξις ... διήλθ' Ἀχαιούς S.Ai.999.

3 tramitar, prob. c. el sent. de interponer, entremeter μὴ συγχωρῆσαι ξένον διελθεῖν τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ PMasp.69.15 (VI d.C.).

III c. ac. temp. pasar, cumplir οὐ γὰρ κοτ' εὔφρων ἡμέρην διέρχεται ἅπασαν pues no pasa alegre un día entero Semon.8.99, ἑπτὰ περιδρομὰς ἐτῶν E.Hel.776, διελθὼν ὡς βραχὺν χρόνον μονῆς dejando pasar poco tiempo de espera E.HF 957, cf. Plu.TG 11
en un concepto temp. de la vida βιότου τέλος Pi.I.3/4.23, τὸν βίον Pl.R.365b, cf. 367e
pasar vicisitudes, etapas vitales πολλὰς δ' ἀγγελίας πρὸ πόλεως κατὰ φῦλα διῆλθεν CEG 416.3 (Tasos VI a.C.), τὴν παιδείαν ταύτην X.Cyr.1.5.1.

IV ref. al intelecto y la palabra

1 repasar, tener en cuenta ὄφρα κε ... μετὰ φρεσὶ πάντα διέλθω h.Ven.276
prob. ref. a textos escritos repasar, recorrer con la vista, leer Pl.Tht.143a, Isoc.12.136, 252, γνώσει πάντα σαφῶς γράμμα διερχόμενος IMEG 22.2.6 (II/III d.C.).

2 referir, relatar τῷ λόγῳ ... διέρχῃ πάντα Epich.258, cf. Pl.Smp.195a
relatar, expresar λόγον Pi.N.4.72, χρησμόν A.Pr.874, ἃ διῆλθον Th.1.21, ὀλίγα διελθών Pl.Prt.344b, cf. Phdr.273a.

B intr.

I 1pasar por en medio, pasar entre de pers. εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν dejadme pasar por entre las mulas, Il.24.716, cf. 10.492, οὐδ' ἂν διελθεῖν ἦν ἂν ἀπὸ τῶν τυμπάνων no se podría pasar por causa de los panderos Ar.Lys.3, cf. LXX Ge.15.17, Eu.Luc.4.30, ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων entre quienes pasé predicando, Act.Ap.20.25
de cosas y abstr. pasar, traspasar un estrechamiento o conducto, c. gen. κρυφαῖον ... οὐδὲν οὗ διέρχεται (cerrojo) por el que no pasa un secreto S.Fr.935
de substancias, líquidos, c. gen. de procedencia σφαγῶν διελθῶν ἰός el veneno que sale de las heridas (del Centauro), S.Tr.717
esp. medic. evacuar, excretar ἀπὸ κοιλίης καλῶς διῆλθε Hp.Epid.1.26.7, cf. 3.

2 pasar por, recorrer todo c. gen. μεγάροιο Od.6.304, cf. A.Supp.254, Ar.Th.1174, Arist.Pr.939a15, c. giro prep. διὰ τῆς νήσου Hdt.6.31, τὸ πνεῦμα ... διὰ τῶν πόρων Hp.Flat.8, cf. 7, Th.7.43, Arist.Pr.939a11, Act.Ap.9.32, εἰς τὰς γενεάς 1Ep.Clem.7.5
completar el recorrido hasta ἐπὶ τὸν κολωνόν Hdt.6.134, cf. LXX Ge.4.8
paród. ὅτι ... διέρχεται ἅπαντα διὰ τούτου, καλεῖται νῦν πόλος Ar.Au.181
fig. διῆλθον ὡς ὑπεσχόμην llegué al final como prometí Sol.24.17, ἐπὶ τὰς ὠφελιμωτάτας τῶν τεχνῶν Ph.1.46.

3 traspasar obstáculos, atravesar clavándose de lado a lado un arma, c. gen. πρὶν (βέλος) χροὸς ... διελθέμεν Il.20.100, ἔγχος ... Αἰνείαο Il.20.263, sin rég. ἀντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος Il.23.876, cf. Od.19.453, de un rayo de luz o visual a través de un medio transparente o semitransparente οὐ διέρχεται, ἀλλὰ ἀνακλᾶται πρὸς τὴν αὐγήν Arist.Pr.932a37, cf. Alex.Aphr.in Sens.29.6.

II c. suj. que indican tiempo pasar, llegar a término χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος Hdt.1.8, cf. 3.152, D.23.153, Plb.20.10.17, τ]οῦ διεληλυθ(ότος) ... (ἔτους) del año pasado, BGU 410.7 (II d.C.), τῷ διελθόντι μηνί el mes pasado, PMich.579.13 (II d.C.), ἑσπέρας τῇ διελθούσῃ ἡμέρᾳ ayer por la tarde, SB 9421.6 (III d.C.)
de actividades, procesos διελθουσῶν τῶν σπονδῶν finalizadas las treguas Th.4.115.

III ref. la palabra

1 disertar sobre, hablar, decir c. giro prep. περὶ τούτων Isoc.4.66, cf. Pl.Prt.347a, περὶ τῆς λη[στείας Phld.Piet.p.87S., ὑπὲρ ... τοῦ πολέμου Plb.1.13.10, πρὸς αὐτόν Isoc.11.47, c. interr. τίς πολιτεία ... συμφέρει Arist.Pol.1296b14.

2 extenderse, difundirse διῆλθε ὁ λόγος Th.6.46, Pl.Ep.329c, X.An.1.4.7
extenderse hasta, alcanzar κληδὼν ... μηδ' Ἑλλάδος γῆς μηδαμοῦ διῆλθέ που S.Ph.256.