διάλογος, -ου, ὁ


I 1conversación, diálogo οὐχ ὁμοίως ἡμῖν ἔσονται οἱ διάλογοι Pl.Prt.335d, cf. Alc.1.110a, R.354b, Isoc.12.26, I.AI 17.185, Cic.Att.98.2, Gal.19.45, Luc.Nigr.29, Lib.Decl.1.28, ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτῆν δ. un diálogo interior del alma consigo misma Pl.Sph.263e, cf. Ph.1.365
como género literario δεῖ ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ διάλογόν τε γράφειν καὶ ἐπιστολάς Demetr.Eloc.223, cf. Ph.2.263, D.H.Imit.3.5, Luc.Prom.Es.5, Plu.Cic.40, M.Ant.1.6, Arr.Epict.2.1.34, οἱ Σωκρατικοὶ διάλογοι atribuidos a Alexámeno, Arist.Fr.72, empleado por Platón, Socr.Ep.23.2, Theopomp.Hist.259, D.H.Comp.25.32, Plu.2.120d, Ath.505d, Aristid.Or.3.511, D.L.9.23 (= Parm.A 1), Dam.in Prm.342, por Aristóteles, Plu.Dio 22, D.Chr.53.1, Phlp.in de An.145.23, οἱ ἐξωτερικοὶ διάλογοι Plu.2.1115b, por otros autores, Arist.Fr.72, Eratosth.Fr.Hist.22, Str.2.3.4, Gal.19.44, Luc.Dem.Enc.7, Hermog.Id.2.12 (p.411), Philostr.Ep.73, VS 495
personif. Δ. Luc.Bis Acc.30
discusión, debate entre escuelas, Gal.10.110, Plu.Pel.22, Cels.Phil.3.1.

2 razonamiento dialéctico τὰ ἐν τοῖς μαθήμασιν ... τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἐν τοῖς διαλόγοις los razonamientos matemáticos en esto difieren de los razonamientos dialécticos Arist.APo.78a12, sent. peyor. διάλογοι κομπώδεις Plu.Demetr.15.

3 prob. debate dialogado o diálogo dramático ejecutado por los efebos, con el que Atenas y Esparta se disputaban cada cuatro años la prioridad en la procesión de las siguientes Eleuterias en Platea IG 22.2086.33, 2089.16, 2113.144, 2130.39 (todas II d.C.).

II 1rendición de cuentas, balance, comprobación contable, de diversos tipos δ. ὁ πρὸς Ὧρον διὰ Κίσσου κρ(ιθῆς) (ἀρτάβας) β, Ποσειδωνίῳ ὀλ(υρῶν) (ἀρτάβας) ε ... PHib.122.1 (III a.C.), cf. PZen.Col.54.59ue., PLond.1994.2, 2008.12 (todos III a.C.), οὐ παραγέγονεν ἐπὶ τὸν διάλογον τοῦ ε (ἔτους) PTeb.58.23, cf. 31, 59 (II a.C.), π]ρὸς τ[ὸν] ἐκ[τ]ιθέμενον ἐν [αὐ]τῇ [δι]άλογον πρὸς τὴν σ[ι]τικὴν μίσ(θωσιν) τῆς ... κώ(μης) PTeb.852.28 (II a.C.).

2 recuento de tantos que se hace al final de un juego, Phot.δ 375
fig. δ. πόρνων la suma de los putos e.d. el más miserable de los putos Cratin.438 (dud., cf. Hsch.δ 1143), Phot.δ 375.