διάβολος, -ον


I de pers. o seres demónicos

1 de pers. divulgador indiscreto, difamador, calumniador, charlatán s. cont., Pi.Fr.297, unido a otros adj. peyor. πανουργότατος καὶ διαβολώτατος del Paflagonio, Ar.Eq.45, δ. καὶ φέναξ Arist.Top.126b9, cf. Ph.2.268, τυραννικοὶ καὶ ... δ. Ath.508d, cf. Vett.Val.70.17, ἄνθρωποι Plu.2.490e, 2Ep.Ti.3.3, cf. Vit.Aesop.G 110, οἰκέτης Plu.2.479a, de mujeres γραῦς Men.Fr.803, cf. 1Ep.Ti.3.11, Ep.Tit.2.3, χήρα Const.App.3.12.3, reprobable en el auténtico amigo, Phld.Lib.fr.50.3, en el diácono, Polyc.Sm.Ep.5.2, οἱ ἀεὶ διαφθείροντες ἡγεμόνας ... διάβολοι Plu.2.778d, ἵνα μὴ ὡς διάβολοι λογισθῶμεν Corp.Herm.13.22, c. gen. obj. ἵνα μὴ ὦμεν διάβολοι τοῦ παντὸς εἰς τοὺς πολλούς para que no seamos indiscretos charlatanes del Todo ante todos, Corp.Herm.13.13
subst. τοὺς ... διαβόλους ... ἐμίσει X.Ages.11.5, Αμαν ὁ δ. Amán el calumniador de los judíos, LXX Es.8.1, cf. 7.4
ὁ Δ. El Calumniador tít. de una comedia de Apolodoro Caristio, Stob.3.6.11, de otra de Nicóstrato, Ath.474b.

2 suprahumano, en lit. jud.-crist., subst. ὁ δ. el Diablo

a) como el falso acusador o calumniador por excelencia: inicialmente de rango equiv. al angélico, LXX Ib.1.6, Za.3.1, Ps.108.6, Eu.Matt.25.41, Ep.Iud.9, que se incluye en la esfera de la muerte φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον LXX Sap.2.24, cf. Ep.Hebr.2.14, del dolor, Iren.Lugd.Haer.1.5.4, de la oscuridad, Procop.Gaz.M.87.45B
identificado con Δράκων ὁ μέγας καὶ ὁ Σατανᾶς Apoc.12.9, cf. Thdt.Affect.3.100, jerarca de los demonios ὁ ἀρχηγέτης τῶν κακῶν δαιμόνων ... καλεῖται καὶ Σατανᾶς καὶ δ. Iust.Phil.1Apol.28.1, cf. Clem.Al.Strom.5.14.92, Gr.Nyss.Eun.2.539, μέγας δαίμων ὁ δ. Ath.Al.M.25.540B
primera criatura, Didym.Trin.1.17.4, señor del aire, Gr.Nyss.46.456B, entre los gnósticos ἄρχων τοῦ κόσμου Hippol.Haer.6.34.1, nacido de la Σοφία gnóstica, Cyr.H.Catech.6.18, op. a Dios en la doctrina maniquea, Epiph.Const.Haer.66.8, Synes.Ep.42 (p.74)
en explicaciones etim. δ. ... ἐκλήθη, ἀπὸ τοῦ διαβάλλειν Cyr.H.Catech.2.4, cf. Chrys.M.49.260, cf. διαβάλλω B I 1;

b) en su relación con el hombre, como el engañador por excelencia que induce al cambio moral negativo ἔστη δ. ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἐπέσεισεν τὸν Δαυίδ se alzó el Diablo en Israel e incitó a David LXX 1Pa.21.1, tentador ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη ... πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου Eu.Matt.4.1, cf. Eu.Luc.4.2, τοῦ διαβόλου ... βεβληκότως εἰς τὴν καρδίαν de Judas Eu.Io.13.2, con quien es identificado καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς δ. ἐστιν Eu.Io.6.70, cf. Epiph.Const.Haer.38.4.10, Ammon.Io.236, que tiende trampas παγίδες τοῦ διαβόλου 1Ep.Ti.3.7, προορῶν τὰς ἐνέδρας τοῦ διαβόλου Ign.Tr.8.1, ἡ πολυπλοκία τοῦ διαβόλου Herm.Mand.4.3.4, por ser el envidioso por excelencia, Origenes M.13.796D, Basil.M.31.348A
capaz de dominar a los seres humanos οἱ καταδυναστευόμενοι ὑπὸ τοῦ διαβόλου Act.Ap.10.38, cf. T.Nephth.8.6, gracias al pecado 1Ep.Io.3.8, con el que es identificado, Diodor.T.Rom.7.8
contra quien se puede luchar μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ Ep.Eph.4.27, cf. Ep.Iac.4.7, Apoc.12.9.

II de cosas y abstr.

1 censurable διάβολόν τι algún motivo de censura And.2.24.

2 engañoso φωναί Hom.Clem.3.46
subst. τὸ δ. la tergiversación Plu.2.61c, cf. LXX 1Ma.1.36.

III adv. -ως con intención de censurar, injuriosamente αὐτοῦ δ. ἐμνήσθη Th.6.15, cf. D.C.46.1.2, δ. ... τῇ μητρὶ χρῆσθαι Procop.Arc.2.5, cf. Poll.3.139.